07.07.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

22 години Хобис клуб помага на хората с увреждания

Кратка история на организацията
НПО “ХобиСклуб” е Неправителствена организация на хора със зрителни и други увреждания създадена по инициатива на Иван Тодоров и съсъдбеници като :Кристина Димитрова, Радка Великова, Севдалина Колева, Валентин Влаев, Галя Дичева, Митко Симеонов и др не по нареждане отгоре , а от интереси подсказани от самите хора.. Регистрирани сме по ЗЮЛНЦ за осъществяване на обществено полезна дейност. Към момента членската маса на сдружението наброява 108 човека. Това са, както лица с увреждания, така и наши поддръжници, приятели и доброволци. Офисът на НПО „ХобиСклуб” се помещава в общински нежилищен имот предоставен ни безвъзмездно от Общината, намиращ се в гр. Добрич, ул. „Любен Каравелов”55 Телефонните номера за контакт са: 058/ 62 22 28; +359 888 55 86 13. Разполагаме с добра материално – техническа база придобита от дарения и осъществени проекти. Работим с компютри,. принтери и други офис техники. Ползваме капацитета на доброволците към НПО”ХобиСклуб” , предимно млади и амбициозни хора. Също така притежаваме богат библиотечен фонд литература на CD и с най- новите достижения, насоки, нормативни уредби и изисквания за качествено предоставяне на социални услуги съобразно българската и европейската нормативна уредба. Имаме изградени и поддържаме контакти с множество НПО в социалната сфера от България и страни членки на ЕС / Брюксел Белгия- Люк Зелдерлоо- Главен секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания ,Румъния- Асоциация Пентру Невасадорулор (Йон Николае и Поп Петре) Последователно през годините се сменя зам. председателя Кристина Димитрова със Светла Стоева секретаря Митко Симеонов със Христина Стойкова и понастоящем Ивелина Романова. Председател на сдружението от самото му създаване е Иван Тодоров. –„Хобисклуб“ е член на националните мрежи МОГА (Мрежа за организиране гражданска активност) и НАСО(Национален Алианс за социална отговорност), а от 2009г. сме член на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги на хора с увреждания EASPD-Брюксел.
МИСИЯТА на Организацията е Да работи за утвърждаване на хора с увреждания като равноправни членове на обществото, както и да поощрява и стимулира развитието на трудовите и творчески заложби на слепи и слабо-виждащи. ОСНОВНА ЦЕЛ е стимулиране на трудовите и творчески изяви, свързани с утвърждаването на хората с увреждания като равноправни членове на обществото,чрез организиране и провеждане на съвместни инициативи с други сродни организации, държавни и частни институции
За достигане на целите си ОРГАНИЗАЦИЯТА осъществява следните дейности: 1.Набиране на средства от дарения и членски внос ; 2.Управление на собствено имущество; 3.Издаване на информационни материали, литература, публикации 4.Изработване на авторски материали за популяризиране на ОРГАНИЗАЦИЯТА 5. Разработване и реализиране на проекти и програми, насочени към подпомагане развитието на дарби и умения на членовете в различни области 6.Популяризиране творчеството на хора с увредено зрение; 7. Организиране и провеждане на съвместни инициативи с органи на държавната и местната власт и нестопански организации 8.Предоставяне на социални услуги 9.Организира, провежда и участва в конференции, симпозиуми, семинари,школи, курсове и др., свързани с хората с увреждания 10. Съдейства за утвърждаване принципите на гражданското общество.
Реализирайки своите цели, организацията ни е разработила и осъществила 23 проекта в полза на хората с увреждания. По важни от които, са:
„Като сме с човек без зрение”
По проекта са извършени обучения на няколко целеви групи: таксиметрови шофьори, служители на реда, търговски работници , младежи (ученици, студенти) за адекватно поведение при среща с незрящ човек. Издаден е наръчник с етични правила за адекватно подпомагане на незрящи “Различието слепота” с автор Кристина Димитрова. Издадени са и разпространени 1000броя диплянки.
• Проект „Асистент на повикване“ с автор Иван Тодоров
Група от обучени асистенти очакват на диспечерски телефон повикване от човек с увреждане от града при необходимост. От този проект са се възползвали над 3 хиляди човека от нашия град. Благодарствените слова и до днес се пазят в архива на „ХобиСклуб”. Диспечерския телефон се обслужваше от незрящата Светла Стоева.
Трансграничен проект България – Румъния за обучение на незрящи и слабовиждащи в работата с компютър, разработен от Жени Божини и Поп Петре от Асоциация „Пентру Невасадорулор” от румънска страна и Иван Тодоров от ХобиСклуб Добрич.
16 човека в продължение на 4 месеца получиха знания и удостоверения за компютърна грамотност в Румъния от Асоциация „Пентру Невасадорулор. Преводач от румънска страна беше Жана Радолеску, а от българска страна преводачите: Жана Петрова, Валерия Урсова, Руска Пенева, Марин Атанасов и Димитър Ганчев.
• Проект „За да можем заедно”
В рамките на проекта успяхме да изработим рампа – подходи за преодоляване на двете нива стълби до концертна зала на „Младежки дом“ гр. Добрич, което значително подобри достъпа на хора с двигателни увреждания и им осигури възможност за посещение на културни прояви в една удобна и достъпна среда. Повода за този проект бе потресаваща картина: един баща, носи на гърба си дете, явно с увреждане на двигателно-опорния апарат, нагоре и надолу по стълбите, а след него друг човек, пък носи инвалидната количка. Не можем да чакаме само на Общината да се справи с многобройните подлези, надлези, стълбища и решихме със собствени усилия да помогнем за една добра кауза. Събрахме екип написахме проект и кандидатствахме за финансиране по общинската програма „Граждански инициативи в полза на местната общност“. Намерихме проектант арх. Петър Николов и приятели от бившето ПРК със директор инж. Петър Михайлов. Инж. Белин Белчев изпрати работна бригада и за по-малко от седмица бе изработена строителната част и металните парапети, дървените наклони и така препятствията бяха ликвидирани. Това съоръжение и до ден днешен се използва от нашите приятели с инвалидни колички, за да имаме равен достъп.
• Проект „.По стъпките на преселниците 1940 г.“
Два автобуса от по 50 човека посетихме гр. Негру вода заедно с български и румънски краеведи и историци. Главните разказвачи по тематиката от наша страна бяха краеведите Веселина Малчева и Тодор Нинов, а от румънска страна Йон Николае с преводач Димитър Ганчев.
• Проект „Величието на България през Първото българско царство”
Съвместна разработка на „ХобиСклуб” и Регионален исторически музей. Активна подкрепа при планиране и реализиране на проектните дейности оказа специалиста от РИМ Добрич – Ивелина Романова
Проект ”Иновативни услуги за социална и икономическа интеграция на хора с увреждания в общините Добрич и Добричка“.
Разработили: „Международен колеж” ООД гр.Добрич и СНЦ ”ХобиСклуб” гр. Добрич. Основните цели са насочени към подпомагане, икономическа интеграция и преодоляване на социалната изолация на хора с увреждания и членове на техните семейства. Обучение на 105 човека, членове на различни организации, на хора с увреждане в продължение на 18 месеца.
ХобиСклуб е разработил общо 23 тематични и социални проекта.
*** За тези години организацията се наложи като важен фактор в неправителствения сектор на гражданското общество в град Добрич.
• Продължаваме да участваме с препоръки и становища към властимащите и депутатите за подобряване живота на хората с увреждания и пълноценната им социална интеграция и социално включване
• ОРГАНИЗАЦИЯТА притежава богат фонд от снимков материал свързан с различни събития от живота и дейността. Всеки вторник се провеждат тематични срещи, на които се канят видни личности
• Притежаваме и над 50 грамоти, почетни знаци, статуетки от различни участия в областта на певческото и литературното майсторство, съхранявани в офиса на организацията. Почетната ни книга е ярко доказателство за посещението на над 200 изявени личности от Добрич, страната и чужбина.
• През 2003 година издавахме собствен вестник „ХобиСклуб” със статии от живота на организацията, снимков материал от събитията и очерк за всеки член на организацията, разказващ за своя живот, страсти и въжделения. Срещите в „ХобиСклуб”се организират с предварително направен тематичен план утвърден от председателя. Най често беседващите са краеведите:Веселина Малчева, Атанас Пеев, Пенчо Иванов, Генчо Златев, Рада Въртунинска, Елена Попова и др. За тези 22 години са ни гостували над 300 изявени политици, културни дейци, представители на НПО и държавни институции, регистрирали присъствие в Почетната книга на организацията ни.
Председател на НПО”ХобиСклуб Иван Тодоров
Роден на 09.05. в гр.Добрич Притежава три след дипломни квалификации: Промишлен дизайн; Техническа безопасност и трудово право; Конструкции и технологии на високо тонажни транспортни съоръжения Конструктор на първото българско полуремарке. Автор на много изобретения и рационализации. Вписан е в Почетната книга на Община град Добрич при кмет Детелина Николова. Носител на Почетния знак на град Добрич връчен от Иво Пенчев чрез Кмета Йордан Йорданов. Загубва зрението при облъчване с гама лъчи при гамадефектоскопия на отговорни възли и детайли. Ръководител и координатор на всичките 23 проекта на организацията в социалната сфера. Женен с две деца, осем внука и един правнук. През 1999г. проектира и изгражда сградния фонд и дизайна на „ХобиСклуб“.
Светла Василева Стоева
Родена на 10.03.1951г. в гр.Добрич Завършила е Механотехникум специалност:Електрообзавеждане. Любимото й хоби е класическата музика и художествената литература. Членува в „ХобиСклуб” от 2006г. Веднага е избрана за заместник председател на УС. Ръководи певческия състав „Да останем млади”.
Ивелина Романова работи като Историк в РИМ Добрич. Успешно съвместява и ангажиментите си като секретар и PR на организацията. Печели мигновено симпатиите на хората като добър специалист и разказвач.

Print Friendly, PDF & Email