02.06.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

12 общини нищиха противодействие на противообществените прояви на деца

Работната среща се провежда за втора поредна година. Присъстващите са единодушни, че подобни обучения помагат за обмяна на опит и изграждане на успешни модели за превенция

За втора поредна година Община град Добрич и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните проведоха обучителна среща – семинар за подкрепа на деца и семейства с цел предотвратяване на девиациите в поведението на децата и проблемите свързани с тях. Представители на 12 общини – секретари и членове на МКБППМН, инспектори от детска педагогическа стая, обществени възпитатели и специалисти от различни социални услуги взеха участие в семинара на тема: „ Актуални проблеми свързани с практиката на специалистите, ангажирани в системата на МКБППМН“.
Семинарът беше открит от д-р Емилия Баева – заместник – кмет „Хуманитарни дейности“, Председател на Местната комисия, която пожела успехи на участниците работещи по превенция на рисково поведение при малолетните и непълнолетните.
Лектори на обучителната среща бяха Константин Томанов – Секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет, доц. д-р Гинка Механджийска – доцент в катедра „Социална работа“ към факултета по педагогика на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Антон Славчев – психиатър и бивш преподавател към Катедра Психиатрия на Медицинския Университет в София, които запознаха присъстващите с темите: „ Екстремизъм, радикализъм и тероризъм“, „Социалните фактори за агресивното поведение и насилието“, и „Супервизия и превенция на синдрома Бърнаут при специалистите на МКБППМН“.
На срещата във формалната и неформална обстановка участниците изказваха своите мнения и становища от различните служебни позиции и споделяха необходимостта от подобни обучения и в бъдеще, с цел обмяна на опит и изграждане на успешни модели за превенция и противодействие на противообществените прояви.

Print Friendly, PDF & Email