30.05.2024

12 общини нищиха противодействие на противообществените прояви на деца

Работната среща се провежда за втора поредна година. Присъстващите са единодушни, че подобни обучения помагат за обмяна на опит и изграждане на успешни модели за превенция

За втора поредна година Община град Добрич и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните проведоха обучителна среща – семинар за подкрепа на деца и семейства с цел предотвратяване на девиациите в поведението на децата и проблемите свързани с тях. Представители на 12 общини – секретари и членове на МКБППМН, инспектори от детска педагогическа стая, обществени възпитатели и специалисти от различни социални услуги взеха участие в семинара на тема: „ Актуални проблеми свързани с практиката на специалистите, ангажирани в системата на МКБППМН“.
Семинарът беше открит от д-р Емилия Баева – заместник – кмет „Хуманитарни дейности“, Председател на Местната комисия, която пожела успехи на участниците работещи по превенция на рисково поведение при малолетните и непълнолетните.
Лектори на обучителната среща бяха Константин Томанов – Секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет, доц. д-р Гинка Механджийска – доцент в катедра „Социална работа“ към факултета по педагогика на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Антон Славчев – психиатър и бивш преподавател към Катедра Психиатрия на Медицинския Университет в София, които запознаха присъстващите с темите: „ Екстремизъм, радикализъм и тероризъм“, „Социалните фактори за агресивното поведение и насилието“, и „Супервизия и превенция на синдрома Бърнаут при специалистите на МКБППМН“.
На срещата във формалната и неформална обстановка участниците изказваха своите мнения и становища от различните служебни позиции и споделяха необходимостта от подобни обучения и в бъдеще, с цел обмяна на опит и изграждане на успешни модели за превенция и противодействие на противообществените прояви.

Print Friendly, PDF & Email