07.12.2023

Фотоволтаици ще бъдат монтирани на покрива на сградата на общината в Тервел догодина

В общината инвестиционната програма за т.г. е изпълнена в голяма степен
„През 2023 година инвестициите следваха бюджета на общината и графиците на проектите с външно финансиране.Въпреки късното приемане на общинския бюджет – 18 септември, инвестиционната програма на общината два месеца преди края на годината е изпълнена в голяма степен”, съобщават от община Тервел.
Какви са проектите с външно финансиране, по които работихме през 2023 година:
Извършен е основен ремонт на околовръстния път на Тервел – този, който свързва републиканския път към гр.Добрич с общинския път Тервел-Полк.Савово. Пълното обновяване на пътя и пътните принадлежности е изцяло финансиран от бюджета на МРРБ чрез споразумение за финансиране с община Тервел. Обществената поръчка е възложена без обжалване, проектът е изпълнен в договорения срок. Стойността на ремонта е 978 164,35 лева с ДДС.
Извършен е основен ремонт на улица „Четвърта“ в село Каблешково. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 , чрез стратегията на местната инициативна група /МИГ/ „Тервел-Крушари”. Обществената поръчка е възложена без обжалване, осъществен е последващ контрол от Държавен Фонд „Земеделие“, обектът е изпълнен в срок. Стойността на строежа е 70 100,20 лв. с ДДС, от които 65 320,98 лв. са осигурени от ДФ „Земеделие”
Извършен е основен ремонт на улица „Първа“ в село Попгруево и участъци от улици „Втора“ и „Шеста“ в село Безмер. Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/2014-2020 , чрез стратегията на МИГ „Тервел-Крушари”. Обществената поръчка е възложена без обжалване, осъществен е последващ контрол от Държавен Фонд „Земеделие“, обектът е изпълнен в срок. Стойността на строежа е 299 187, 49 лв. с ДДС;
Извършен е ремонт на интериора на детска градина „Детелина“ в градТервел. Проектът се финансира от „Красива България“. Възложен е без обжалване на обществената поръчка и е изпълнен в срок. Стойността на обекта е 199 542,00 лв. с ДДС.
Един от общинските проекти е за инвестиции в обзавеждане и нематериални активи за фестивал „Бялата жътва“. Той се финансира отново от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез стратегията на МИГ „Тервел-Крушари”. Финансирани са доставките на беседки, декори за снимки, люлки, първалки, видеомапинг, и различни услуги за деня на фестивала.Стойността на проекта е 28 940 лева с ДДС.
През 2023 г.бе реализиран и проект за доставка на автомобил за Домашния социален патронаж в градТервел, финансиран от фонд“Социална закрила“ при МТСП.
Проекти, по които работата започна през тази година, но строителството предстои през 2024 годинав община Тервел, са няколко.
Предстои основен ремонт на участъци от водопроводната мрежа в община Тервел както следва:1: „ Улици 2-ра, 5-та и 25-та в с.Орляк“; “Улици 6-та и 32-ра с.Безмер“: обявени са обществените поръчки за строителство и строителен надзор. Проектът се финансира по ПРСР 2014-2020 г. и е на стойност 1 854 412,32 лв. с ДДС.
Предвижда се и рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на територията на градТервел, селата Жегларци и Зърнево. Подготвени за обявяване са обществени поръчки за строителство и строителен надзор. Стойността на инвестицията е 672 213,24 лв. с ДДС и се осигурява по Националния план за възстановяване и устойчивост;
Фотоволтаици 170 квт на покрива на сградата на общинска администрация Тервел ще бъдат монтирани. Проектът се финансира по ПРСР 2014-2020 г. и е на стойност 900 691.74 без ДДС. Работи се по обществените поръчки.
През 2023 г. общината подготви и внесе за оценка още два проекта, за които, с оглед на етапа на оценка, се очаква одобрение – за саниране на сградата на общинска администрация Тервел и за дострояване, оборудване и обзавеждане на Дома за стари хора в село Полк.Савово.Работата по тях предстои през 2024 г.
Общината подготви и внесе през 2023 г и друг малък проект. Той се финансира по ПРСР 2014-2020, чрез стратегията на МИГ и е за по два вида мъжки и женски носии, цървули и скарпини за ДФТА „Калинка Вълчева“.В момента се подготвя друг, също малък проект, който се финансира от МИГ – за указателни табели на улиците в градТервел.
Със средства от общинския бюджет през тази година в община Тервел са изпълнени инженеринг за основен ремонт на Улица 7-ма в с.Нова Камена – 141 534 лв, инженеринг за основен ремонт на Улица 2-ра в с.Полк. Савово – 239 064 лв., инженеринг за основен ремонт на улица 8-ма в с.Зърнево – 115 489 лв., инженеринг за основен ремонт на ул.4-та в с.Зърнево – 289 327 лв., инженеринг за основен ремонт на участък от улица „Братя Миладинови“ в гр.Тервел – 165 498 лв., изграждане (проектиране, СМР и авторски надзор) за обслужваща алея в градски парк Тервел – 141 414 лв., доставка на модулни елементи за детски площадки в Тервел – 10 318 лв., доставка и монтаж на стоманен котел за читалище „Д.Дончев“ в Тервел – 12 222 лв., текущ ремонт на улици 17-та и 6-та в с.Кочмар – 156 695 лв., текущ ремонт (изкърпване ) на улици в градТервел – 29 200 лв., инженеринг за укрепване на свлачище по пътя Войниково-Нова Камена – 81 600 лв.
До края на 2023 г. предстои да бъде проведена обществена поръчка за конструктивно укрепване на читалищната сграда в с.Орляк. Работи се и по обзавеждане на аптеката, която е собственост на община Тервел. ДТ

Print Friendly, PDF & Email