23.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Ученици отпадат от училище в община Добричка заради ранен брак или заминаване в чужбина

Шест възпитателни дела срещу 1 малолетно и 5 непълнолетни лица са образувани през годината от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Добричка, която включва 67 села. Шест дела са образувани по преписка на Районната прокуратура-Добрич, – 2 дела за извършване на кражби,1 дело за нанасяне на материални щети, по 1 дело за продажба на наркотици, за бягство от дома, за приемане на медикаменти. След делата нарушенията не са повтаряни, казват от комисията. Оттам обаче алармират, че констатират при различни проверки занижен родителски контрол, граничещ дори с безотговорност.
През 2022 г. са посетени 17 семейства, в т. ч. на 5 малолетни и 21 непълнолетни ученици. От тях 8 са незаписани за учебната 2022/2023 г. и 7 са отпаднали от образователната система. Проведени са многократни разговори с родителите или техните настойници. В кметствата и училищата са проведени индивидуални консултации с децата с проблемно поведение и застрашени от отпадане ученици. Набелязани са мерки конкретно за всеки отделен случай. Родителите са насърчавани към отговорно родителство и са информирани за възможните последици и санкция.
В общинските училища 90% от учениците са от ромски произход. Отпадането на деца от образователната система се дължи най-често на проблеми в семейството – битови или миграция на лицата или настойниците, които се грижат за детето, пътуване в чужбина, занижен родителски контрол. Някои деца са спрени от родителите си (предимно от ромски произход) с различни мотиви – ранен брак, грижи за по – малките членове на семейството, финансови проблеми и други. На територията на община Добричка функционират 13 училища (10 основни, 2 обединени и 1 средно училище). Образователната система е оптимално структурирана. За настоящата учебна година в общинските училища се възпитават и обучават 907 ученици от I до ХП клас от 52 населени места.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email