19.04.2024

Удължиха срока за избор на съдебни заседатели в Каварна

Срокът за избор на съдебни заседатели към Районен съд Каварна е удължен поради липса на кандидати за това, съобщиха от Общинския съвет.
Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които са на възраст от 21 до 68 години, да имат настоящ адрес в община Каварна, да са поне със средно образование. Задължително е същите да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му, да са психично здрави. Кандидатите не трябва да са съдебни заседатели в друг съд. Общински съветници от Каварна, членове на ръководни органи на партии и служители всъд, прокуратура, полиция и други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район Каварна, не се допускат.
Кандидатите трябва да подадат до 31.10.2019 г. в деловодството на Общински съвет – Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж III, стая 301 заявление по образец (приложение № 1),  подробна автобиография, подписана от кандидата, нотариално заверено копие от диплома за завършено образование, медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване и мотивационно писмо. Същите трябваа да представят данни за контакт  на две лица, към които Общинският съвет – Каварна може да се обръща за препоръки, писмено съгласие, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт и документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).

Print Friendly, PDF & Email