27.05.2024

Увеличават се отпадъците в Добричка област

В региона са регистрирани две инсталации за третиране на битови отпадъци с площ от 45 дка
В края на 2021 г. за област Добрич общата стойност на наличните дълготрайни материални активи /ДМА/ за околната среда е 132.3 млн. лв., при 131.7 млн. лв. през 2020 година, съобщават от отдел „Статистически изследвания-Добрич”.
Регионалните данни сочат, че в края на 2021 г. най-много налични ДМА с екологично предназначение има в Югоизточния район на страната (3 349.8 млн. лв.), а най-малка наличност е отчетена в Северния централен район (882.8 млн. лева).
В национален план общата стойност на наличните в края на 2021 г. ДМА за околната среда се оценява на 10 873 млн. лв. и се разпределя по основните направления за околната среда, както следва: за пречистване и отвеждане на отпадъчните води (производствени и селищни пречиствателни станции, канализационна мрежа и др.)–34.0%, а за съоръжения за опазване на въздуха и за третиране на отпадъците по 30.0%.
Разпределението на данните по икономически дейности за 2021 г. показва, че значителна част от ДМА с екологично предназначение са съсредоточени в сектор „Промишленост“–6 317.9 млн. лв. (58.1%) от наличните в края на годината и 315.9 млн. лв. (55.8%) от придобитите в страната.
Битови отпадъци
В област Добрич образуваните битови отпадъци и през 2021 г. са 76 хил. т или с 10.7% повече спрямо 2020 година. Предадените за директно депониране битови отпадъци се увеличават от 2 хил. т през 2020 г. на 4 хил. т през 2021 година. Регистрира се увеличение и на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране от 63 хил. т (2020 г.) на 65 хил. т (2021 г.).
Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания. Общият брой на депата и инсталациите за третиране на битови отпадъци в експлоатация за страната през 2021 г. е 73, като част от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци. В област Добрич през 2021 г. са регистрирани две инсталациите за третиране на битови отпадъци с обща площ от 45 дка.
Относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметоизвозване през 2021 г. е 97.9 % от общото население на областта, като за страната този показател е 99.9%.
Събраните битови отпадъци средно на човек от населението на област Добрич е 457 кг на човек, което е с 47 кг повече спрямо 2020 година. През 2021 г. количеството на събраните отпадъци в страната се оценява средно на 445 кг на човек, или с 37 кг повече спрямо 2020 година.
Сравнението по области през 2021 г. показва, че най-голямо количество битови отпадъци средно на човек са събрани в областите Перник, София (столица), Варна и София (с над 500 кг/чов.), а най-малко–в област Кърджали (240 кг/чов.).
Шумови нива
През 2021 г. в област Добрич са наблюдавани 15 пункта за измерване на нивото на шум. Продължава тенденцията измереното ниво на шума да надхвърля допустимите хигиенни норми от 55-60 dB, като 11 от наблюдаваните пунктове са с шумови нива над допустимите норми. С най-неблагоприятна акустична среда са три пункта, където са измерени максимални шумови нива в границите от 68–72 dB. През 2021 г. не са регистрирани шумови нива над 72 децибела.
Води
През 2021 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Добрич, при 99.4% в страната. Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с ВиК, в област Добрич остава устойчиво, като количеството се оценява на 83 л/ден средно на човек, или с 19 л под средното потребление в страната.
През 2021 в област Добрич на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода е 0.9% от населението (0.2% през 2020 г.), при 3.0% за страната. В областта 70.6% от населението е свързано с обществената канализация. ДТ

Print Friendly, PDF & Email