09.06.2023

.

Увеличават се делата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди в Добричкия съдебен район

Събраната сума по изпълнителни дела е 930 107 лева
В Съдебната палата в Добрич се проведе общо събрание на съдиите от Добричкия съдебен район, на което бе обсъден годишния доклад за дейността на Окръжния съд и петте районни съдилища в района. Докладът бе представен от председателя на Окръжния съд–Добрич, Галатея Ханджиева. Тя благодари на съдиите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители за проявената през отчетната година отговорност, добросъвестност и за положените усилия.
На годишното събрание присъства заместник-председателят на Апелативния съд–Варна Янко Янков, който отбеляза, че съдиите от Окръжен съд–Добрич, са работили с висока натовареност и са постигнали отлични резултати. Той поздрави колегите си от Добрич за добре свършената работа в полза за обществото. На обсъждането присъстваха още председателят на Административен съд–Добрич, Красимира Иванова, окръжният прокурор Радослав Бухчев, председателят на Адвокатската колегия-Добрич, Милен Кадикянов, зам.- директорът на ОД на МВР Димитър Иванов и Ивелин Иванов – началник отдел „Разследване“ при ОД на МВР–Добрич.
Обобщените данни за правораздавателната дейност на Окръжния съд сочат, че през 2022г. в съда са постъпили 1533 дела, които заедно с останалите несвършени в началото на отчетния период 505 производства формират общия брой на делата за разглеждане – 2038. За сравнение в предходните две години новообразуваните дела са били съответно 1 561 и 1 691, а делата за разглеждане 2 070 и 1 980. През периода са приключили общо 1 704 дела, които са с 8% и 14% повече спрямо двете предходни години.
Анализът на данните показва, че въпреки намалялото общо постъпление, поради по-големия брой останали несвършени в началото на периода дела, делата за разглеждане през 2022 г. не са претърпели съществена промяна спрямо предходната година. За разлика от това, съществено е увеличението на броя на свършените дела.
От общо свършените дела, в инструктивния тримесечен срок са приключили 71%, а 96.19% от всички съдебни актове са постановени в установения едномесечен срок за гражданските дела и съответно в шестдесетдневен за наказателните. Съотношението между потвърдените и недопуснатите до касационно обжалване съдебни актове и отменените и изменените актове е 67% към 33%.
Изнесените данни обосновават направения в доклада извод за запазваща се в годините тенденция на високо ниво на правораздаване в институцията и добра бъдеща перспектива. Този извод се подкрепя и от липсата на дела, неприключили в разумен срок по вина на съда, както и от изключително високия процент на изготвени в законоустановените срокове съдебни актове.
За поредна година гражданските дела съставляват най-голямата част от новопостъпилите дела, делата за разглеждане и свършените дела в Окръжния съд. Това е обяснимо, предвид преобладаващо гражданскоправния характер на отношенията между правните субекти.
През 2022г. в Гражданското отделение са образувани общо 872 дела. Постъпилите първоинстанционни граждански дела са 111, като 35 от тях са образувани по Семейния кодекс – за установяване и оспорване на произход, осиновяване, за информация за осиновяване и др. Делата, образувани по искове за поставяне под запрещение, също са 35.
Отчита се увеличение в постъплението на първоинстанционни дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, които са 11, при съответно 1 и 4 за предходните две години. Седем са делата, образувани по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, от които 4 по общия исков ред и 3 за обезпечения на бъдещ иск. Тринадесет са делата, образувани по облигационни искове. Пет са постъпилите дела по вещни искове.
Образуваните през отчетната година въззивни граждански дела са 395, като 305 от тях са образувани по жалби против решения на районните съдилища, а 90 по жалби против действия на съдебните изпълнители.
Постъпилите частни граждански дела по частни жалби против определения и разпореждания на районните съдилища са 340.
В Наказателното отделение на Окръжен съд – Добрич са образувани 440 дела. Отчита се увеличение на постъпилите първоинстанционни наказателни дела от общ характер, които са 58 на брой, при 48 и 44 за двете предходни години. За поредна година с най-голям дял сред тях са делата за общоопасни престъпления – 27 за противозаконна дейност с наркотични вещества, 11 за престъпления по транспорта и 3 за палеж. По пет са делата за престъпления против стопанството и престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи. Две са образуваните дела за престъпления, свързани с посегателства върху археологически културни ценности. След закриването на специализираните съдилища за първи път в наблюдавания тригодишен период, през 2022г. се отчитат образувани дела с предмет организиране и ръководене на организирана престъпна група и участие в ръководството на организирана престъпна група. Те са 4 на брой. Постъпило е и едно дело за убийство по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда. През отчетната година са образувани 243 частни наказателни дела. Постъпили са и 138 въззивни наказателни производства, от които 42 са образувани по жалби и протести срещу присъди на районните съдилища, 2 по жалби и протести срещу решение и 94 против определения и разпореждания на първоинстанционните съдилища.
В Търговското отделение на Окръжен съд – Добрич са образувани 219 дела, от които 176 търговски и 43 частни търговски дела. На първо място по постъпление са делата, образувани по облигационни искове и делата от и срещу търговци – 56 на брой, следвани от търговските дела, образувани по искове по Кодекса за застраховане, които са 43. Постъпилите през 2022г. дела по Закона за търговски регистър са 23 бр., а по спорове за отмяна на решения на общо събрание на търговско дружество или на сдружение и за прекратяване на търговско дружество са образувани 41 търговски дела.
През отчетната година по молби за обявяване в несъстоятелност са образувани 9 дела, при 14 и 16 за двете предходни години. Образувани са 39 частни търговски дела по молби за обезпечаване на бъдещ иск.
Данните за работата на районните съдилища в Добрич, Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Тервел показват, че през 2022г. в петте съдилища са постъпили общо 8 198 дела. С най-голям брой постъпили дела е Районният съд в Добрич – 5 230, следван от РС – Балчик с 945 дела. В РС – Каварна са образувани 835 дела, а в районните съдилища в Генерал Тошево и Тервел съответно 707 и 481.От общо постъпилите дела в районните съдилища 5815 са граждански и 2 383 наказателни. Свършените дела са общо 8 330 бр., като 81% от тях са приключили в тримесечен срок.
Отчетът за дейността на Съдебно-изпълнителните служби в районните съдилища показва, че през годината са постъпили общо 979 изпълнителни дела. Приключили са 918, като събраната по тях сума възлиза на 930 107 лева. Общият брой на молбите за вписвания, отбелязвания и заличавания, постъпили в Службите по вписванията в районните съдилища за 2022г., е 25 319.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email