19.04.2024

Три села в област Добрич са без хора, с под 5 жители са 7 села

Средната възраст в област Добрич от 41.7 години през 2010 г. нараства до 47.2 години в края на 2022 г.
Изследването за населението и демографските процеси в област Добрич през 2022 година е предоставено от от отдел «Статистически изследвания-Добрич»
Демографска ситуация в страната и област Добрич през 2022 година:
• Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
• Намалява броят на живородените деца;
• Намалява броят на умрелите лица;
• Намалява детската смъртност;
• Намалява броят на сключените граждански бракове.
Брой и структури на населението
Към 31 декември 2022 г. населението на област Добрич е 147 208 души, което представлява 2.3% от населението на страната. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 1 795 души, или с 1.2%.
Мъжете са 70 448 (47.9%), а жените – 76 760 (52.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 090 жени, при 1 080 жени за страната. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 49 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.
В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години в област Добрич са 38 846, или 26.4% от населението на областта. В сравнение с 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.
Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 30.5%, а на мъжете – 21.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.
За страната делът на лицата на 65 и повече навършени години е 23.5% от населението.
Към 31.12.2022 г. децата до 15 години в областта са 19 023, или 12.9% от общия брой на населението, при 14.2% за страната.
Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Добрич е 64.8%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. Коефициентът в градовете е 61.1%, а в селата – 74.4%. Във всички области на страната този показател е над 50.0%. Най -ниска е стойността на коефициента в София (столица) – 51.4%, а най – висока в област Видин – 74.5. В България този коефициент е 60.4%.
Застаряването на населението в област Добрич през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която от 41.7 години през 2010 г. нараства до 47.2 години в края на 2022 година. Средната възраст на населението в градовете е 46.8 години, а в селата – 47.9 години. Средна възраст в страната е 45.2 години.
Променя се броят и относителният дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2022 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст в област Добрич към 31.12.2022 г. е 83 134 души, или 56.5% от населението на областта, като мъжете са 43 796, а жените – 39 338.
Към края на 2022 г. над трудоспособна възраст са 43 548 души, или 29.6%, а под трудоспособна възраст – 20 526 души, или 13.9% от населението на областта.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2022 г. коефициентът на демографско заместване в област Добрич е 58. За сравнение, преди 10 години през 2012 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 63 млади хора.
Най-благоприятна е стойността на показателя в областите Сливен – 87, София (столица) – 80, и Варна – 77 лица. Най-нисък е този показател в област Смолян – 42.
Териториално разпределение на населението
Към 2022 г. в градовете живеят 104 331 души, или 70.9%, а в селата – 42 887 дущи, или 29.1% от населението на областта.
Към края на 2022 г. населените места в област Добрич са 215, от които 6 са градове и 209 – села. В областта има три населени места без население – с. Карвуна (община Балчик), с. Брестница (община Тервел) и с. Травник (община Каварна). В 50, или в 23.3% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително, като в 14 населени места живеят от 1 до 10 души включително.
С население над 1000 души са 10 населени места в областта, в които живеят 74.2% от населението на областта.
Най-големият град в областта е гр. Добрич с население 71 947 души, който е девети по големина в страната след гр. Сливен (79 362 души) и преди гр. Шумен (67 300 души). В гр. Добрич живеят 48.9% от населението на областта.Най-малки по брой на населението в област Добрич са с. Краище (община Генерал Тошево), с. Войниково (община Тервел), с. Стаевци (община Шабла), Узово (община Генерал Тошево), с. Брястово (община Балчик), с. Огражден (община Генерал Тошево) и с. Дряновец (община Добрич – селска) с под 5 жители, а най-голямото село в областта е с. Оброчище (община Балчик) – 1 726 души.
Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция. ДТ

Print Friendly, PDF & Email