22.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Трима са кандидатите за управител на ВиК-Шумен

Трима са подали документи за участие в конкурса за управител на „ВиК-Шумен“ ООД. Процедура за избор на шеф на дружеството бе обявена от „Български ВиК холдинг“ ЕАД на 23 ноември, а срокът за кандидатстване бе до 7 декември.
До участие в конкурса са допуснати временно изпълняващият в момента длъжността управител Емил Дончев Томов, Иван Йорданов Пушкаров и Иво Стефков Дочев. Така те преминават първия етап на конкурса – подбор по документи.
Тримата кандидати трябва да разработят и представят Концепция за развитие на предприятието (до 15 стандартни страници) за 3 годишен период на управление в срок до 23 декември тази година.
След това мераклиите за шеф на водното дружество в Шумен ще бъдат поканени на интервю, на което ще отговарят на въпроси по представената Концепция за развитие на предприятието, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на дружеството, способностите и уменията им в областта на стратегическото планиране и други.
Оценяването на кандидатите се формира като сумарна стойност от оценка на Концепцията и оценка от събеседването. Оценката се извършва по 10-степенна скала като средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Окончателният резултат за всеки кандидат се получава като сбор от индивидуалните оценки от втори и трети етапи (концепция и събеседване). Кандидат, оценен с по-малко от половината от максималния брой точки, не се допуска до класиране.
Договорът за управление с класирания на първо място кандидат за управител на „ВиК-Шумен“ ООД се сключва за срок от 3 години.

Print Friendly, PDF & Email