24.06.2024

Тригодишната прогноза за постъпленията от местни приходи е балансирана, смятат от общината

„При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности сме спазили всички изисквания на Минитерството на финансите, съобразили сме с общинския план за развитие, стратегии и програми, нормативни промени и др.В прогнозата местните приходи са разработени на база реална оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години, в съответствие с промените в нормативната уредба. Обърна се особено внимание на постъпленията от продажба на нефинансови активи, които имат непостоянен характер, като не се допусна залагането на структурен дефицит при планирането им. Планирането на данъчните приходи е направено на базата на оценка, използваща данните за облога и предвидената събираемост на отделните видове данъци, както и предприетите действия за събиране на просрочените публични вземания за данъци.Постъпленията от местни такси и приходи от оказаните публични услуги на населението са съобразени с приетата от Общински съвет наредба по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както и с тенденциите за развитието им в периода 2024-2026 г.По отношение на политиката на доходите за периода 2024-2026 г. се запази номиналният размер на разходите за персонал на нивото на утвърдените разходи за персонал за 2022 г., като се отрази ефекта от приетия с ПМС № 497 от 29.12.2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лева. (съгласно указанията на Министерство на финансите в БЮ № 1 от 10.03.2023 г.)
Разходите за периода 2024-2026 г. са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и трансферите от други бюджети, като не се допусна планирането на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления въз основа на направените реалистични анализи.Съгласно указанията на Министерство на финансите в приложението са заложени само разходи за местните дейности и не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности” – така зам.-кметът Елка Димова представи пред общинските съветници на Добрич на заседанието им във вторник прогнозата за обсъждане и приемане.
След подкана от общинския съветник Иво Пенчев, председателят на бюджетната комисия към Общинския съвет Гинка Василева заяви: ”В комисията имаше коментари за това, че предложената средносрочна прогноза не дава развитие. Можеше администрацията да даде и поглед за развитие на финансите на общината, оттам и за развитието на града ни. Това вероятно е свързано и с нова данъчна политика, която да гарантира повече приходи.” С полъх на предстояща кампания за изборите за местна власт в края на тази година още да преди да са минали парламентарните избори на 2 април, Иво Пенчев /ГЕРБ/ уточни: „Прогнозите за местни приходи за трите години са идентични, сумите са едни и същи. А в града се строят нови сгради, жилища, заводи, които носят приходи за местния бюджет.” „Залагаме данъчните ставки по наредба, както и отчетените реални приходи. Тази прогноза подлежи на актуализация, тя е макрорамка”, отговори Димова. Докладната записка беше приета с 22 гласа „За” и 9 гласа „Въздържал се”.
„Общината работи в условията на неприет държавен бюджет, което създава много трудности, тъй като не можем да предложим и общински бюджет за тази година.За да продължи дейността, е необходимо Общинският съвет да вземе решения за отделни разчети. Такъв е разчетът за целевите разходи, финансирани със собствени приходи, за 2023 г. Те се извършват по волята на Общинския съвет, за тях не е необходимо друго нормативно основание”, заяви зам.-кметът Елка Димова на последното заседание на Общинския съвет на Добрич. Да продължат програмите за финансиране на издаването на книги с 10 000 лв, за закрила на децата с изявени дарби с 10 000 лв, да бъдат одобрени средства за фонд „Здраве” и за семейства и двойки с репродуктивни проблеми, съответно 40 000 лв и 15 000 лв, да се дофинансират читалищата с 30 000 лв, субсидията на спортните клубове да е в размер на 775 000 лв, за онкокомисията към ДКЦ 2 да е 45 000 лв, както и да се финансират драматичния театър „Йордан Йовков” и кукления театър „Дора Габе” с по 25 000 лв. са сред предложенията- Съветниците ги приеха. ДТ

Print Friendly, PDF & Email