16.04.2024

Топъл обяд ще получават 120 лицаа в нужда в община Ген. Тошево

Община Генерал Тошево сключи административен договор „Топъл обяд в община Генерал Тошево”, процедура„Топъл обяд” чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.Проектът е на стойност 303 367,68 лв. със срок на изпълнение 34 месеца – до 30 септември 2025 година.Освен приготвяне и предоставяне натопъл обяд, проектът предвижда и предоставяне на съпътстващи дейности.Капацитетът на услугата е 120 потребители.
Допустими целеви групи са лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тезидоходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 отдопълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
По проекта ще се предоставя супа, основно ястие, половин хляб и десерт поне веднъж седмично /при възможност/, в рамките на 33 месеца или 693 работни дни. Приготвянето на топъл обяд започва от 1 януари догодина. Храната ще се приготвя и предоставя от Домашния социален патронаж–Генерал Тошево за периода 1 януари 2023 г.– 30 септември 2025 г.ДТ

Print Friendly, PDF & Email