19.04.2024

Със 7891 лв. подпомагат работодателите в Ген. Тошево

Агенция по заетостта – Дирекция „Бюро по труда“- Генерал Тошево, предлага на работодателите в общината с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение. Те са по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през август 2019г.
Общият размер на средствата е 7891 лв.
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат са по четири възможности.
За наемане на безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) са 1297 лв.
За безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) са 646 лв.
За продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) са предвидени 1920 лв.
Обучение на възрастни по заявка на работодателите, по редаа на чл. 63 от ЗНЗ са заделени 4028 лв.
За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи до изчерпване на наличния финансов ресурс.
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №14а, както и на тел. 05731/4515, 0882824939

Print Friendly, PDF & Email