23.07.2024

Съдът назначи ново вещо лице – хидрогеолог по делото за добив на природен газ в Добричко

Поради заместване на вещото лице с друго вещо лице и изготвянето на заключение, което е от компетентността на хидрогеолог, Административен съд – Варна пренасрочи заседанието по адм. дело №1060/2018 г. за 5 ноември 2019 г. от 11.00 ч.
Замяната на вещото лице е в резултат на постъпил отговор от назначеното с Разпореждане №11387/19.08.2019 г. вещо лице, според който предвид служебната си натовареност и дългогодишни колегиални взаимотношения с членовете на екипа, изготвил ОВОС, вещото лице счита, че не е в състояние да даде безпристрастно експертно становище.
Припомням, че съдът назначи с протоколно определение от 13 ноември 2018 г. комплексна съдебно-техническа експертиза (хидрогеолог, сондажен инженер, геолог, химик и геолог-геофизик), съдебно-техническа (екологична) експертиза и съдебно –медицинска експертиза.
Производството е образувано по жалба от „Русгеоком“ ЕАД – гр. София срещу Решение № ВА-1/01.02.2018 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219 кв. км в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич“ в предложените от възложителя и оценени в документацията по оценка на въздействието върху околната среда и по оценка за съвместимостта параметри.
На следващото заседание предстои изслушване на вещите лица по назначените от съда експертизи.

Print Friendly, PDF & Email