31.05.2024

Ремонтът на залата с органа в Добрич се оскъпява

Увеличава се и собственото финансово участие на общината
Ремонтът на зала „Добрич” се оскъпява, поради което Общинският съвет гласува на последното си заседание по предложение на общината оставащият размер съфинансиране, който следва да се обезпечи от бюджета на общината за 2023 г,. да е на стойност 864 664,05 лв.Финансовата история на ремонта на залата с органа – една от емблемите на Добрич, включва анекси заради промени в инввестиционното предложение, заради оскъпяване на дейностите, предвид инфлацията.
На 22.06.2021 г. между община град Добрич и Министерство на регионалното развитие и благоустройството е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014- 2020, за изпълнение на проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“. В рамките на проекта е сключен и се изпълнява договор за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет–изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Зала „Добрич“–основен ремонт, и обновяване на района около залата по проект„Обновяване на културна инфраструктура– зала Добрич“ на стойност 1 750 584.76 лв. без ДДС. Проектните дейности се реализират чрез комбинирана подкрепа с финансов инструмент, безвъзмездна финансова помощ и бюджетни средства на Община град Добрич.
В хода на строителния процес се стига до промяна на инвестиционните намерения, с оглед монтаж на асансьор вместо автоматични платформи за инвалиди, като е поискано разрешение от управляващия орган на оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за горепосочената промяна в проектното предложение. Оттам не са възразили да бъде извършена предложената промяна за замяна на първоначално предвидените платформи за инвалиди с монтаж на асансьор, защото това ще подобри достъпността на архитектурната среда.
Освен промяната в инвестиционното намерение, в хода на строителния процес, възникват допълнителни строително–монтажни работи. По тази причина се сключва анекс от май 2022 г. към договора за строителство, с който общата стойност на договора се изменя на 1 851 971.65 лв. без ДДС. Междувременно, заради нарастващите инфлационни процеси, с постановление № 290 от 27 септември 2022 г. Министерският съвет прие методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.В тази връзка се актуализира и стойността на договора за възлагане на обществена поръчка за строителство от 31.03.2021 г., като със сключен анекс от 17.01.2023 г. общата цена на договора се измени до 2 617 264,45 лв.
Така собственото участие на община Добрич се увеличава на 918 368,95 лв. от първоначалните 150 306,35 лв, а безвъзмездната финансова помощ на 1 462 858,55 лв.
В хода на изпълнение на проекта от първоначално определения размер самоучастие на Община град Добрич са изразходвани 53 704,90 лв. ДТ

Print Friendly, PDF & Email