20.04.2024

Произведеният в област Добрич  брутен вътрешен продукт е 1.4% от общия за страната

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Добрич през 2022 година е 2 317 млн. лева. Това нарежда област Добрич на 15-о място в страната, като с най – висок БВП са областите София (столица), Пловдив и Стара Загора. В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 10.8%. Произведеният в областта БВП е 1.4% от общия за страната. На човек от населението се падат 15 642 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 25 956 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 53 746 лева, съобщават от регионалното бюро „Статистически изследвания-Добрич”.

«Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина – БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика. – БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги. – БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход), добавят от регионалното бюро..

Създадената през 2022 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Добрич възлиза на 2 059 млн. лв., което представлява 1.4% от добавената стойност за страната. В сравнение с 2021 г. обемът в номинално изражение се увеличава с 12.6%. Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 1 182 млн. лв. и представлява 57.4% от общата БДС за областта. В сравнение с 2021 г. делът на сектора в добавената стойност намалява с 0.5 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава своя относителен дял в БДС за областта. През 2022 г. са реализирани 531 млн. лв. или 25.8%, което е с 5.1 процентни пункта повече спрямо 2021 година. Относителният дял на аграрния сектор намалява с 4.5 процентни пункта в сравнение с 2021 година. Той представлява 16.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 346 млн. лева. ДТ

Print Friendly, PDF & Email