22.07.2024

Проект дава на общините алгоритъм за подготвяне на концепции за интегрирани териториални инвестиции

Чрез тях ще се кандидатства по оперативни програми
„Когато решихме да видим къде е Добричка област в новия програмен период 2021-2927 г., особено когато е променен подходът за кандидатстване по оперативните програми, изпъкна проблем – за непознаване на подхода на интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/. Поставихме се за задача чрез проекта да информираме заинтересованите страни преди да започнат да се обявават поканите за кандидатстване по продецури на оперативните програми за същността на новия подход като нов начин за достъп до финансов ресурс от европейските фондове. Достъпът до програма „Развитие на регионите” вече е само чрез концепции за ИТИ. Липсва такава практика и опит, липсва начин на мислене как да се направи проект, който да обхваща територията на повече от една община, да включи различни по статут патрньори – няколко общини, бизнес, НПО. Концепциите за ИТИ трябва да бъдат подкрепени от местната общност.Въпросът е как да обясним за какво става дума, за да могат те ефективно да подкрепят тези концепции. С тях се кандидатства пред Регионалния съвет на развитие на Североизточния район. Концепциите трябва да обслужват и интегрираната стратегия на района” – така председателят на сдружението Галина Митева представи
резултатите от проект „Партньорства за развитие“. Той се изпълнява от сдружение „Работодателска организация „КРИБ – Добрич“ в партньорство с Община Тервел и със съдействието на Регионално депо за отпадъци.Финансиран е по оперативна програма „Добро управление“.Проектът стартира на 16 август м.г. и завърши през септември т.г.Стойността му е 59 215.21 лв.
„Проучихме политиката за регионално развитие в 8-те общини през плановете им за интегрирано развитие на Добричка област и потърсихме възможности за създаване на партньорства.Представихме резултатите пред Областния съвет на развитие и предложихме алгоритъм за разработване на концепции за ИТИ, защото до момента липсва практика – за диалог между общините за подготовката на концепции, после проведохме среща с представители на общините.На нея представихме препопъки към към всяка община в резултат на проучването. От осем общини 5 не са внесли в Общинския съвет задължителните годишни планове за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано регионално развитие.На нея направихме и тестово разработване на концепция за ИТИ.Представихме проучването и пред народните представители от Добричка област. На тях обаче дадохме и предложения за конкретни промени в законодателството. Сред тях е да отпадне думата годишен и да се говори само за внасяне на доклади”, добави Митева.
Цели на проекта са усъвършенстване на мониторинга и оценката на партньорствата в провежданата политика за регионално развитие в Добричка област и ефективен диалог с гражданите, техните организации и средствата за масово осведомяване за изграждане на партньорства за интегрирани териториални инвестиции и за широка обществена подкрепа в прилагането на регионалната политика на местно ниво.
„Работата по дейност 1 включваше проучване практиките на общинските администрации в област Добрич при изпълнение на законовите изисквания за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на Плановете за интегрирано развитие (ПИРО). Като резултат е разработено и публикувано проучване, предложен е алгоритъм за разработване на концепции за интегрирани териториални инвестиции, разработени идеи за интегрирани териториални инвестиции в сферата на енергийната ефективност и управлението на отпадъците на примера на община Тервел”, обясни Митева.
„В дейност 2 – Застъпнически действия и кампания сред местната общност в община Тервел за насърчаване участието на гражданите в реализирането на регионални политики,резултатите са – проведени образователни работилници с децата и учениците от 9 детски градини и ученици от 7 начални, основни и средни училища, намиращи се на територията на община Тервел. В кампанията са включени 137 учители, 177 деца от детски градини и 150 ученици.Придобити са знания кои отпадъци са биоразградими, кои са подходящи за компостиране, как се получава компост, какво представлява, за какво може да се използва. Придобити са и умения – за сглобяване на компостер и компостиране.Изготвено е методическо ръководство за преподаватели – брошура „Как да използваме растителния отпадък“. Предоставени са компостери в 16 образователни институции. Проведени са 2 образователни срещи със семейства от уязвими групи в град Тервел и село Орляк с 40 участници.
Създадени са и 2 фокус-групи с 50 представители на бизнеса, местната власт, образователни институции, неправителствени организации за генериране на идеи за решаване в партньорство на проблеми в община Тервел в сферата на опазване на околната среда и енергийната ефективност” посочи още конкретни резултати Митева.
В община Тервел проведената застъпническа кампания за намаляване на отпадъците чрез компостиране дава резултати, като преподавателите в детските градини и училища работят върху нови модели за обучение на децата, базирани на наученото в проект „Партньорства за развитие“.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email