27.02.2024

Проекти ще стимулират позитивно отношение към образованието чрез култура, наука и спорт

Стартира приемът на проектни предложения по процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по програма „Образование“ 2021-2027, съобщават от Областния информационен център в Добрич. Над 31 млн. лв. ще бъдат насочени към насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, чрез подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда и насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователни институции. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс.
Допустими кандидати са общини, държавни, общински, частни детски градини и училища; юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза (ЮЛНЦ). Общините могат да участват в проекта като кандидат или партньор, ако имат одобрен общински план/програма за социално-икономическа интеграция и/или приобщаващо образование на уязвими групи. Към ЮЛНЦ има изискване да имат опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи и да са действащи не по-малко от 2 години към датата на подаване на проектното предложение по процедурата.
Проектите задължително се изпълняват в партньорство. Допустими партньори са общини; детски градини и училища; ЮЛНЦ в обществена полза; центрове за подкрепа за личностно развитие; читалища; Национален дворец на децата – София, и Национален музей на образованието – Габрово. Във всяко проектно предложение трябва да участва поне една детска градина/училище с висока концентрация на деца/ученици от уязвими групи (група 4 и група 5 от приложение 6а на Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование) и поне една детска градина/училище с по-ниска концентрация (1-3 група от приложение 6а на Наредбата) или без такава концентрация.
Дейностите, които ще получат подкрепа, са за работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование; обучения на педагогическите специалисти и непедагогически персонал за демократичната култура в рамките на интеркултурно образование в мултикултурна среда; интензивна работа за изграждане на общност от активни родители; и информационни кампании срещу дискриминацията.
Финансовата помощ по процедурата е от 100 000 лв. до 500 000 лв., като от кандидатите и партньорите не се изисква съфинансиране.
Процедурата е с три крайни срока на кандидатстване: от 22 януари 2024 г. до 22 май 2024 г.; от 23 май 2024 г. до 25 септември 2024 г., от 26 септември 2024 г. до 27 януари 2025 г.
Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) в ИСУН чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg . Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
https://eumis2020.government.bg , http://opnoir.bg и www.eufunds.bg . Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, чрез ИСУН ( https://eumis2020.government.bg ), модул „Разяснения по процедурата.
Екипът на Областен информационен център-Добрич, е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на община Добрич, ет.1, стая 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във Фейсбук.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email