18.04.2024

Продължава проектът „Грижа в дома” в община Шабла

През месец януари община Шабла сключи допълнително споразумение с Управляващия орган на програма „Развитие на човешките ресурси“ за продължаване срока на изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0042-C01 „Грижа в дома в община Шабла“ с три месеца – до 5 май 2024 година. С цел осигуряване на устойчивост и непрекъсваемост на услугите, Управляващият орган даде възможност на общините да удължат периода на изпълнение на дейностите по проектите си, като през периода на удължаването те следва да предприемат действия за разкриване на услугите като делегирана от държавата дейност или местна дейност.
Изпълнението на проекта в община Шабла стартира на 5 декември 2022 г. Реалното предоставяне на здравна, социална и психологическа подкрепа започна на 3 февруари 2023 г. Към настоящия момент по проекта се обслужват 40 потребители, като общият брой на потребителите, получили услуги от стартирането му до сега, е 55. Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.
С допълнителното споразумение за удължаване на срока, сумата на предоставената безвъзмездна финансова помощ се увеличава от 225 282,29 лв. на 281 602,86 лв., в т.ч. 239 362,43 лв. финансиране от Европейския съюз чрез Европейски социален Фонд+ и 42 240,29 лв. национално финансиране.ДТ

Print Friendly, PDF & Email