05.08.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

При обсъждането на бюджета на община Добричка за т.г.: „Няма пренебрегнати села”

Проектобюджетът на община Добричка за 2021 г. е в размер на 26 973 817 лв., като в него е включен преходен остатък от 2 912 083 лв. общо за местни и държавни и дейности. Бюджетът е направен с грижа за всяко от населените места в общината, които са 68, като няма предпочетени – беше основният извод на публичното му обсъждане с кметовете и кметските наместници, общинските съветници и служителите от администрацията, с граждани, неправителствени организации,  сдружения и фирми със стопанска дейност на територията на общината, както и с директори на детски градини и училища, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари. Дискусията се проведе присъствено в зала „Добрич”, като бяха спазени всички противоепидемични мерки – дезинфектанти, маски, разстояние между присъстващите. Друг акцент в обсъждането беше, че има тенденция за възраждане на селата, като все повече млади хора живеят постоянно там. Кметът Соня Георгиева посочи, че през м.г. е провела среща в 66 населени места на живо с хората, които са представили проблемите. Преди подготовката на бюджета предложенията за инвестиции, капиталова програма и т.н. са били обсъдени и с кметовете и кметските наместници. Предвижда се да се изгради видеонаблюдение в 7 населени места на стойност 11 380 лв, за подмяна на водопроводната мрежа са отделени средства за „ВиК”-Добрич, за 93 800 лв., реконструкция на стадиона в село Дончево и др. В проекта за бюджет с залага значителен ръст /25,5%/ спрямо м.г. /2,9 млн. лв/ на средствата за инвестиционни разходи – 3 586 016 лв. Прогнозата за постъпленията от собствени приходи и трансфери възлиза на 5 373 500 лв. Общината ще получи 3 148 800 лв повече спрямо 2020 г. като трансфери от държавния бюджет, което ще гарантира обезпечаването на необходимите разходи в държавни и местни дейности. Увеличени са средствата за обща изравнителна субсидия с 416 600 лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища с 51 700 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е завишена спрямо предходната година с 254 100 лв. 
505 800 лв. са предвидени за зимно поддържане и снегопочистване, 2 268 000 лв. е целева субсидия за капиталови разходи.
„Посрещаме 2021 г. с най-големия ръст на държавни трансфери към общината през последните десет години” – се казва в документите за обсъждането на бюджета. Сред акцентите е подобряването на инфраструктурата в детски градини, училища и читалища – каза кметът Соня Георгиева.
„През м.г. по-голямата част от културния календар на читалищата не се проведе заради пандемичната обстановка. Моля, отваряйте читалищата, а не само секретарите да получават заплата, в детските градини да се набляга на изучаването на българския език, за да не се учи той в училище, разбира се, всичко съобразено стриктно с провивоепидемичните мерки. Съществуването на селата зависи в много голяма степен от читалищата, детските градини, училищата” – беше категорична Георгиева.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email