29.01.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Приходите от данъците върху недвижими имоти и превозни средства – най-много в общинската хазна за полугодието


Неизпълнение има при патентния данък
Информация за изпълнението на бюджета на община град Добрич, сметките за средства от Европейския съюз, текущото състояние на общинския дълг за първите шест месеца на годната ще приеме Общинският съвет на заседанието си на 21 септември.
Бюджетът на общината за 2021 година е приет с решение № 18-4 от 23.02.2021 г. на Общинския съвет град Добрич и е в размер на 84 886 822 лева, в т.ч. за държавни дейности – 54 639 568 лева и за местни дейности – 30 247 254 лева. Уточненият план по приходите и разходите към 30 юни 2021 г. е в размер на 89 705 249 лева, в т.ч. за държавни дейности 58 137 913 лева и за местните дейности – 31 567 336 лева.
За полугодието изпълнението на данъчните приходи е в размер на 5 326 540 лева, което е 64,45 % спрямо годишния план. На 79,53 % е изпълнена годишната задача при данъка върху недвижимите имоти, на 63,02 % е изпълнението при данъка върху превозните средства, на 55,79 % – при данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, на 52,96 % – при туристическия данък. При патентния данък и данъка върху таксиметровия превоз на пътници изпълнението е 37,89 %.
Изпълнението на неданъчните местни приходи е 7 845 554, което е 53,64 % спрямо годишния план, като най-голям процент са приходите от общински такси 5 252 769 или 66,24 %. Изпълнението на приходите от концесии е 43,41 %, а от глоби, санкции и наказателни лихви – 56,20 %. Приходите, с изключение на тези от патентния данък са по-големи в сравнение със същия период на м.г.
Изпълнението на разходната част на бюджета за полугодието на 2021 година е 40 266 842 лева, в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 27 377 174 лева, за местни дейности – 12 362 118 лева и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 527 550 лева.
Към 30.06.2021 г. остатъчният размер на поетият общински дълг е 14 854 259 лева, като в т.ч. 13 984 282 лева е дългът, поет по договори за заеми, и 869 977 лева е остатъчният размер на издадената общинска гаранция. Дължимите суми за лихви и погашения на главниците по общинския дълг са приоритетно задължение при изпълнение на общинския бюджет и се изплащат в срок.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email