24.06.2024

Прекрояване на Общинския съвет след 1 декември

Членовете на местния законодателен орган трябва да решат дали ще запазят фирмите си, които имат договори с Община Добрич и дружества с нейно участие, или ще напуснат. На тяхно място ще влязат следващите по ред в регистрираните кандидатски листи

Част от общинските съветници на Добрич ще трябва да изберат дали да упражняват ангажиментите си като такива или да напуснат фирмите си, които имат бизнес с Общината. Това следва от промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които ще влязат в сила от 1 декември т.г. Сред сигурните потърпевши ще бъде председателят на ОбС-Добрич – Мая Димитрова, която вече не може да бъде процесуален представител на съвета и няма да получава хонорари за това както до сега.

Промените в ЗМСМА са категорични, че общинският съветник не може да има никакви договорни отношения с Общината, в чийто мини парламент участва.

Без претенции за изчерпателност, проверка на в. „Добруджанска трибуна“ установи няколко съветници, които вече са в тази хипотеза – фирмите им имат договори – наемни, граждански, обслужващи с Община Добрич.

Ето какво припомня Георги Гълъбов – столичен юрист в адвокатско дружество Стоянчева и Димитров, цитирайки разпоредбите на ЗМСМА:

Условията регламиращи ограченията пред едно лице да бъде член на общински съвет са изчерпателно изброени в чл. 34, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация както следва:

            „Общинският съветник не може:

 1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие;

 2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;

 3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.“

В следващата алинея нарушението е въведено задължение пред всеки избран за общински съветник : „В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.“

Последствието от неизпъление на това задължение е регламентирано в чл. 30, ал. 4, т. 10 и води до предсрочно прекратяване на мандата на общинския съветник. Процедурата по реализиране на санкция на това основание е уредена в ал. 6 на същия член, както следва: „В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.“

Компетентния да прекрати мандата е Общинската избирателна комисия по адрес на общината, а председателят на общинския съвет има правомощието да я уведоми. При сезиране на съответния ОИК се развива спорно производство, в което страните са общинския съветник и комисията.

Съгласно решение №3853 / 04.04.2016 г. нормата на чл.34, ал.6 от ЗМСМА разписва, че в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по чл.34, ал.5 от ЗМСМА, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Или за да бъдат изпълнени изискванията на чл.34, ал.6 от ЗМСМА е необходимо: 1. лицето да подаде молба за освобождаването му от заеманата длъжност; 2. да уведоми писмено за подадената молба председателя на общинския съвет, и 3. да уведоми писмено за подадената молба общинската избирателна комисия. Законовите предпоставки по тази разпоредба са кумулативни.

Неизпълнението на изискванията на чл.34, ал.6 от ЗМСМА води до предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник според изричната разпоредба на чл.30, ал.4, т.10 от ЗМСМА (при изпълнение на процедурата по чл.30, ал.5 и ал.6 от ЗМСМА).

В заключение избраните за общински съветници на 27.10.2019г., за които са валидни ограниченията на чл.30, ал.4, т.10 от ЗМСМА, имат по-малко от 2 седмици да изпълнят изискването на закона, защото в противен случай съотвената ОИК има правомощието да прекрати техния мандат.

„Знам за тези промени. Те са в сила от 1 декември 2019 г. Тогава колегите общински съветници ще декларират бизнеса си и ще стане ясно има ли конфликт на интереси или няма, заяви по телефона председателят на ОбС-Добрич“, Мая Димитрова.

Тя не можа да предположи колко съветници са в тази хипотеза, но уточни, че срокът за декларирането на доворите с Община Добрич е едномесечен.

До момента Мая Димитрова се явяваше на дела по оспорени съдебно решения на ОбС. Получавала е хонорари по тарифата на адвокатите в РБългария. В качеството си на председател, тя вече няма това право, категорични са юристи.

„Като адвокат аз имам право да имам договори с Общината, защото от закона адвокатите са изключени. Аз работя „свободна професия“ и мога да имам договори с Общината“, уточни Мая Димитрова.

Как г-жа Мая Димитрова ще бъде процесуален пълномощник на Общината, докато тя самата е председател на ОбС, не е съвсем ясно, особено за случаите, в които изпълнителната и законодателна власти в Добрич са на различни позиции по някои казуси, коментираха добричлии.

Те чакат с още по-голям интерес как мъжът, с който Мая Димитрова е в граждански брак, ще спечели отново позициите, на които разполага кафе-автоматите си в града. По правило те се получават на търг, след като резултатите се узаконяват от Общинския съвет.

Print Friendly, PDF & Email