05.08.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка

ОИК Добричка отстрани от длъжност кмета на село Житница

Общинска избирателна комисия Добричка

РЕШЕНИЕ

№ 205-МИ

Добричка, 08.05.2020

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка

В ОИК Добричка е постъпил сигнал с вх. № МИ-349/13.03.2020г., в който се твърди наличие на несъвместимост за Йордан Божанов Господинов, кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка.

С Протоколно решение №41/16.04.2020г. ОИК-Добричка е предприела действия съгласно разпоредбите на чл.42, ал.3 ЗМСМА вр. с чл.26, 34, 36 и сл. АПК за уведомяване на кмета на кметство с.Житница за започване на производство по издаване на индивидуален административен акт. Уведомяването е извършено по реда на АПК по постоянен и настоящ адрес на г-н Господинов с писмо с обр.разписка, чрез инф.обслужване на община Добричка.

С писмо рег. № МИ-02-364/21.04.20г. за нуждите на административното производство ОИК е изискала от г-н Господинов ел.поща и телефонен номер за комуникация, като същият е предоставил имейл адресът на кметство с.Житница с писмо рег. № МИ-01-386/05.05.20г.

С писмо рег. № МИ-02-366/21.04.20г. с обр. Разписка е изискана информация от Агенция по вписвания, гр. Добрич, Търговски регистър, за това регистриран ли е Йордан Божанов Господинов като търговец по смисъла на ТЗ, от коя дата и под каква форма, какъв е статутът на лицето в търговското предприятие, предприело ли е необходимите действия за прекратяване на търговската си дейност, с действащ статут ли е търговското предприятие на лицето към 08.12.2019г. Същата е получена и регистрирана в ОИК под №МИ-01-379/27.04.20г. Проверката е установила, че за Йордан Божанов Господинов има данни за регистрации на ЕТ „ДЪНДИ – ЙОРДАН Божанов“ с ЕИК …-управител и собственик и регистрация на „ДАСВИЛ ТРЕЙС“ ООД с ЕИК… – съдружник.

С писмо рег. № МИ-02-365/21.04.20г. е изискана от Добрички общински съвет, гр.Добрич информация относно това дали в срока по чл.41, ал.3 ЗМСМА кметът на кметство с.Житница, общ.Добричка е предприел действия по прекратяване на дейността си по чл.41, ал.1 ЗМСМА, както и дали е уведомил писмено за тези действия председателя на Добрички общински съвет, гр.Добрич. Отговор с рег. №МИ-01-376/24.04.20г. от председателя на ДОбС е постъпил по ел.поща. В същият се заявява, че в Общинския съвет не е постъпвала информация кметът на кметство с.Житница да е предприел действия по прекратяване на дейността си по чл.41, ал.1 ЗМСМА, както и дали е уведомил писмено за тези действия председателя на Добрички общински съвет, гр.Добрич. документи в тази насока не се изпращат. Изпратена е единствено декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ, подадена от Йордан Божанов Господинов на 18.11.19г.

В срока по чл.42, ал.3 и 4 ЗМСМА в ОИК е получено възражение от Йордан Господинов с рег. № МИ-01-377/27.04.20г., в което същият твърди, че действително има фирма, регистрирана като ЕТ, но същата не развивала дейност от 2015г. Твърди, че след обявяване на изборните резултати е бил уведомен, че не следва да развива търговска дейност. Веднага след избора му за кмет на с.Житница е подал уведомление до ТД на НАП, че спира да упражнява търговска дейност. Към възражението не са приложени доказателства, но е направено искане ОИК да изиска от ТД на НАП кога е постъпило уведомлението за спиране дейността на фирмата му като ЕТ.

С писмо рег. №МИ-01-380/30.04.20г. г-н Господинов е представил Удостоверение за декларирани данни от НАП, от което е видно, че липсват данни за декларирано задължено лице.

По ел.поща от председателя на ДОбС е получено писмо рег. №МИ-01-381/04.05.20г., с което е изпратено Удостоверение за ползване на фискално устройство на ЕТ „ДЪНДИ-ЙОРДАН БОЖАНОВ“

В изпълнение разпоредбата на чл.34 АПК с писмо рег. № МИ-02-384/05.05.2020г. ОИК е уведомила г-н Господинов по ел.поща, посочена от него за възможността да се запознае с документите по преписката като му е изпратила сканирани такива на kmetstvo_jitnica@abv.bg.

След запознаване с така събраните документи ОИК прави следните изводи:

Служебно известен за ОИК е факта, че Йордан Божанов Господинов е избран за кмет на кметство с.Житница, общ.Добричка с Решение № 190-МИ/04.11.2019г. на ОИК Добричка, както и че на 08.11.2019г. е положил клетва като такъв.

Съгласно чл. 41, ал.3 ЗМСМА в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

За да бъдат изпълнени изискванията на чл. 41, ал.3 ЗМСМА, е необходимо лицето да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността му като търговец, да уведоми писмено за предприетите действия председателя на общинския съвет и да уведоми писмено за тях общинската избирателна комисия. Законовите предпоставки в нормата на чл. 41, ал.3 ЗМСМА са кумулативни, като неизпълнението дори на една от тях води до предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета.

Твърденията на г-н Господинов, че реално не е извършвал търговска дейност, тъй като е подал уведомление до ТД на НАП, с което е поискал спиране на дейност, ОИК намира за ирелевантно и съответно неотносимо към настоящия казус.

Разпоредбите на ЗМСМА създават задължение за извършване на правни действия по прекратяване на дейността на едноличния търговец, а не само фактическото й преустановяване. Подаването на уведомление до НАП за спиране на търговска дейност не изпълнява докрай изискването на закона за предприемане на действия по прекратяване на дейността на търговеца. Прекратяването на търговската дейност се извършва със заличаването на търговеца от търговския регистър, както сочи чл. 60а, т.1 от Търговския закон.

Видно от доказателствата по преписката не е налице дори предприемане на необходимите правни действия по прекратяване на търговската дейност на г-н Господинов след обявяването му за избран за кмет на съответното кметство. Не само в срока по чл.41, ал.3 ЗМСМА, но и много след неговото изтичане индиция за намерение за прекратяване на търговската дейност на кмета на кметство с.Житница не е налице. Липсват доказателства правни действия, които имат за последица настъпване на заличаване на търговеца от търговския регистър да са извършвани.

Кумулативният характер на визираните в закона предпоставки по чл. 41, ал.3 ЗМСМА, нарушаването на изискването за предприемане на необходимите действия за прекратяване на дейността като ЕТ от страна на избрания за кмет на кметство с.Житница сочи само по себе си наличие на предпоставки за прекратяване правомощия на кмет на кметство, визирани в чл.42, ал.1, т.5 ЗМСМА без дори да се обсъжда предприети ли да действията по уведомяване на председателя на ОбС и ОИК.

Предвид установената от ОИК Добричка несъвместимост по отношение на Йордан Божанов Господинов, кмет на кметство с.Житница, общ. Добричка в хипотезата на чл.41, ал.3 ЗМСМА, правомощията му следва да бъдат прекратени предсрочно съгласно чл.42, ал.1, т.5 ЗМСМА.

Предвид гореизложеното и на осн. чл. 42, ал.3 и 5 вр. с ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.463, ал.1 ИК и Решение №1685/20.11.2019г. на ЦИК, ОИК-Добричка

РЕШИ:

Прекратява предсрочно пълномощията на Йордан Божанов Господинов издигнат от Местна коалиция ГЕРБ (ЗНС) и обявен за избран с решение № 190- МИ / 04.11.2019г. на ОИК Добричка за кмет на кметство с.Житница, общ. Добричка.

Анулира издаденото удостоверение №11/06.11.2019г.

Решението на ОИК-Добричка подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл.459 ИК.

Председател: Диана Илиева Далакманска

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

Публикувано на 08.05.2020 в 19:24 часа

Свързани решения:

190-МИ/04.11.2019

Print Friendly, PDF & Email