02.06.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

По молби за обявяване в несъстоятелност са образувани 14 дела в Окръжния съд-Добрич

Данните за правораздавателната дейност на Окръжен съд –Добрич, сочат, че през 2021г. в съда са постъпили 1561 дела, които заедно с останалите несвършени в началото на отчетния период 509 производства формират общия брой на делата за разглеждане – 2070. За сравнение в предходните две години новообразуваните дела са били съответно 1 691 и 1 617, а делата за разглеждане 1 980 и 1 823. Анализът на данните показва, че през отчетната година са постъпили по-малко дела в сравнение с двете предходни, но стоящите за разглеждане дела са били повече поради по-големия брой на останалите несвършени дела в началото на 2021 година. Приключените през отчетната година дела са 1565, което е съответно с 6% и с 2% повече спрямо двете предходни години. От общо свършените дела, в инструктивния тримесечен срок са приключили 82%, а 98.15% от всички съдебни актове са постановени в установения едномесечен срок за гражданските дела и съответно в двумесечен за наказателните. Отчетът за дейността през 2021 г. беше представен на общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Добрич.
През отчетната година са постъпили 860 граждански дела, които съставляват 55.1% от общото постъпление. Постъпилите първоинстанционни граждански дела са 98, като 41 от тях са образувани по искове за поставяне под запрещение, а 37 са производствата, образувани по искове по Семейния кодекс – установяване и оспорване на произход, осиновяване и др. Единадесет са делата, образувани по облигационни искове. Четири са производствата, образувани по искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, при съответно 3 и 7 за предходните две години. Наблюдава се спад в постъплението на гражданските производства по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди – едно за периода.
В Търговско отделение са образувани 213 дела. На първо място по постъпление са делата, образувани по облигационни искове и делата от и срещу търговци – 71 на брой, следвани от търговските дела, образувани по искове по Кодекса за застраховане, които са 46. Постъпилите през 2021г. дела по Закона за търговски регистър са 11 бр., а по спорове за отмяна на решения на общо събрание на търговско дружество или на сдружение и за прекратяване на търговско дружество – 34. През отчетната година по молби за обявяване в несъстоятелност са образувани 14 дела. Техният брой е съответно с 13% и 58% по-нисък в сравнение с постъпилите търговски производства от този вид през 2020г. и 2019г. Налице е, според магистратите,последователно увеличение на търговските дела, образувани по молби за обезпечаване на бъдещ иск.
През отчетната 2021 г. в съда са образувани 488 наказателни дела. Постъплението е съответно с 19% и с 14% по-високо в сравнение с двете предходни години. Увеличението се дължи основно на по-големия брой постъпили частни наказателни дела.ДТ

Print Friendly, PDF & Email