05.08.2021

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

По европейски проект внедриха иновативно оборудване за изграждане на контейнери с различно предназначение

На финална пресконференция, провела се на 5 февруари 2021 г. бяха представени постигнатите резултати от изпълнението на проект „Повишаване на конкурентоспособността на „ВБЕ КОНТЕЙНЕРС” ЕООД“. Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.039 „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“ на Местната инициативна група „Балчик–Генерал Тошево“. Общата стойност на проекта е 226 773,19 лв., от които 204 095,87 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Периода на изпълнение е 18 месеца, от 23.08.2019 г. до 23.02.2021 г.
С европейското финансиране, балчишката фирма е закупила и въвела в експлоатация ново високотехнологично оборудване – пресовъчната машина (абкант) с цифрово програмно управление. Машината се състои от две устройства, които работят в тандем и пресова и огъва метали с дължина от 3 до 7 метра. Детайлите се използват за конструкции при производство на контейнери с различно приложение – жилищни, включително за пострадали при бедствия и катастрофи, домове за социално слаби, бежански лагери, бунгала, мобилни офиси, преместваеми обекти за отдих и почивка, санитарни контейнери и други.
Към момента, въведената иновация с подобен капацитет е единствена в Североизточния район, и от високотехнологичните й възможности ще могат да се възползват и други производствени предприятия в региона, като се предлага услугата – огъване на метални части и детайли на ишлеме.
По проекта дружеството разкри и нови работни места, като назначи и обучи трима работници за работа с пресовачната машината, с което допринесе за намаляване на безработицата в района.
С изпълнение на проектните дейности, фирмата разшири производствения капацитет и пазарния дял на дружеството, намали производствените разходи, технологичния брак и времето за производство на единица продукция. С новото оборудване фирмата ще заеме лидерски позиции в производството на контейнери, чрез по-прецизна изработка на елементите и възможността за постигане на максимално качество и здравина на металните конструкции на контейнерите, както и предлагане на иновативни архитектурни решения при тяхното проектиране.
Изпълнението му допринесе и за постигане на целите на подхода ВОМР 2014-2020 – създаване на заетост в малките населени места, подобряване качеството на живот и доходите на местното население и постигане на заложените в стратегията за местно развитие цели за устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на териториите на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“.

Print Friendly, PDF & Email