16.04.2024

Планират ново разширяване на Натура 2000

Обявяването на нови зони и/или промяна на границите на съществуващи зони от мрежата Натура 2000 е една от промените, планирани в Проекта на Актуализирана Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) по Натура 2000 за периода 2014–2020 г.
Данните към момента сочат, че изплатените помощи до месец юни тази година са над 830 млн. евро. Те са 54,79% от общата сума, отпусната за целия период, в размер на повече от 1,5 млрд. евро.
Актуализацията на рамката се прави на всеки две години, за да се прецени нейното изпълнение. Преразглеждат се приоритетите и мерките за защитените зони от Натура 2000. Актуализира се и тяхното финансиране от различните източници.
Експертите отчитат значителен напредък в изпълнението на мерките за Натура 2020 по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през настоящия програмен период. Те припомнят, че за първи път в отделна мярка бяха предвидени компенсаторни плащания за земеделските стопани, които стопанисват земеделски земи в териториите от мрежата Натура 2020.
Към 31 май 2019 г. по Мярка 12 „Плащания по Натура 2020” и „Рамковата директива за водите“ са усвоени 66% от общия бюджет на мярката.
Целта на актуализацията на Натура 2000 е да се направи междинен преглед на изпълнението на рамката, като на базата на резултатите от този преглед и разработеният Документ за целите на Натура 2000 да се актуализират приоритетите и мерките за защитените зони от Натура 2000 на национално и регионално ниво, както и да се актуализира и тяхното финансиране от различните източници.
Проектът вече е публикуван на страницата на Министерството на околната среда и водите. Следва обществено обсъждане до 13 октомври. Писмени становища могат да се изпращат на електронен адрес на Министерството на земеделието, горите и храните, съобщава специализираното електронно издание Агри.

Print Friendly, PDF & Email