01.10.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

ПГ на ГЕРБ в НС покани официално за среща „ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА” за промените в НАТУРА 2000

На 25.06.2020 г. се проведе протест не само в София, но и в много други градове срещу предложението на екоминистерството за нов подход към Натура 2000. Участниците в протеста се обявиха срещу скандалното застрояване на южното Черноморие. Освен това, те не одобряват предложените промени в Закона за биологичното разнообразие, най-вече предложенията на групата депутати от НФСБ. Според протестиращите, законопроектът щял да отмени ролята на учените, като прехвърли властта към екоминистъра. Демонстрантите настояваха да се премахне от текста всичко, което засяга Натура 2000, преди той да бъде разгледан на второ четене в парламента.

В отговор на това, от ГЕРБ обявиха категорично, че няма да подкрепят предложения за промяна на обхвата на мрежата Натура 2000. Това сподели в изявление председателят на Комисията по околна среда и води и депутат от ГЕРБ Ивелина Василева. Тя подчерта, че темата за промяна на обхвата на Натура 2000 изобщо не фигурира във внесените промени в Закона за биологичното разнообразие. Ние сме внесли нашите предложения, консултирали сме ги с научната общност. Изключително важно е да се опира на научното мнение, на научните становища, анализи и данни, коментира Ивелина Василева и отчете, че именно това е духът на екологичното законодателство.

В този смисъл сме готови да чуем мнението и становището на всички заинтересовани страни. Още в началото на следващата седмица организирам в Народното събрание кръгла маса с широко представяне на всички заинтересовани страни. Още във вторник ще организираме такава кръгла маса. Ще работим активно и в рамките на работната група по текстовете от законопроекта, за да постигнем консенсус относно тази важна тема, свързана със създаването на ефективна система за управление на мрежата Натура 2000 и защитените зони, коментира още председателят на Комисията по околна среда и води.

Официална покана за участие на тази среща получи и Организацията „ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА”, която е изключително заинтересована страна от управлението на Натура 2000 зоните и която неведнъж е изразявала своите становища по екологичното законодателство. В тази връзка, потърсихме за коментар Председателят на Управителния съвет на „ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА” г-н Стелиан Томов.

Господин Томов, здравейте!

Здравейте на вас и на вашите читатели!

Получихте официална покана, инициирана от групата на ГЕРБ за кръгла маса, на която ще се дискутира на експертно ниво и с всички заинтересовани страни управлението на Натура 2000. Предполагаме, че ще присъствате?

Получихме такава покана, да. Тя е от името на г-жа Василева, за което благодаря. Предварително бях информиран за тази среща и за интереса от нейното провеждане. За съжаление, нямаме възможност да присъстваме, тъй като сме ангажирани с други планове на местно ниво, но пък за сметка на това ни бе предоставена възможност да упълномощим експерти да изразят позиция на тази среща, с които работим повече от 2 години и които вярвам, че ще ни подкрепят.

Кой ще представлява „ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА”?

Както ви споделих, проведох разговори с представители на научната общност, с които съгласувахме вариант да упълномощим г-н Тома Белев, с който работим в интерес на устойчивото развитие на Община Каварна и региона, по възможност ще се обърна за съдействие и към Директора на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките г-жа Анна Ганева, институция, която безкрайно много уважавам и съм благодарен, че във всяка една моя инициатива и дейност, основаваща се на европейското законодателство ме подкрепя и ме дава за пример.

Позицията към настоящия момент на „ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА” по законопроекта?

Вие знаете, че от името на инициативния комитет, който също така представлявам изразих отрицателно становище, заедно с допълнение по законопроекта, до толкова, че той не транспонира правилно европейското първично и вторично законодателство, което е нарушение на Република България и компетентния орган по околна среда, в случая министерството на околната среда и водите. Доколкото ми е известно, има сформирана работна група, която да се запознае в детайли с всички постъпили становища, вкл. и моето. Кратко ще посоча, че опазването на околната среда представлява политика на ЕС от общ интерес и като такава по смисъла на Договора за функционирането на ЕС, който представлява първичното законодателство Съюзът споделя отговорността си с държавите членки на ЕС, в тази връзка, приел е две директиви, които представляват вторичното законодателство за създаване на екологична европейска мрежа Натура 2000, които са задължителни за изпълнение от държавите членки. Те се основават на принципа на устойчивото развитие, но всяко ново териториално развитие следва да се основава на възможности, предвидени и посочени съобразно научните факти от теренни изследвания, защото Съюза съобразно Договора за функционирането на ЕС и респективно чрез Директивата за местообитанията зачита, подкрепя и насърчава изследователските проучвания на учените. Има сериозни проблеми свързани с управлението на Натура 2000 в България, тъй като на собственика, на който е необходимо да бъдат наложени ограничения или крайни забрани да се ползва с имота си, за да се запази благоприятното природозащитно състояние, като превантивна мярка за предотвратяване на значително неблагоприятно влияние върху съответната защитена зона, то такива мерки от договорно естество за компенсации, които са предвидени в Директивата, въз основа на разпоредбите на Хартата на основните права на ЕС липсват. Хартата има същата юридическа сила като на двата договора за ЕС и за функционирането на ЕС, която посочва, че всеки има право да се ползва със собствеността си, както намери за добре, но в случай на дадена политика от общ или приоритетен интерес, за която е необходимо да бъдат наложени ограничения е редно преждевременно институциите да компенсират пропуснатите ползи и очаквани доходи на самият собственик. Неслучайно това е разписано и във всички официални документи на ЕК, най-вече споделено е на сайта на Генерална дирекция Околна среда на ЕК в раздела най-често задавани въпроси и отговори за Натура 2000, че най-заинтересованите страни са самите собственици и ползватели на имотите в тясно сътрудничество и в добро отношение с научната общност. Имам и други забележки по законопроекта, но темата е дълга и може би ще се стори прекалено сложна за вашите читатели.

Какви например?

Вижте, единствената ревизия, за която така усилено говорят от НФСБ за мрежата Натура 2000 е възможна, до толкова, че има известни съмнения относно присъствието на някои животински видове, включени в целите за опазване, а реално поради невъзможността отново чрез пропуски в законодателството да се извършват задължителното предвидените в Директивата за местообитанията научни изследвания, под формата на периодично докладване за състоянието и самите обстоятелства на територията на зоните, тези спорове и съмнения се засилват и поставят много въпроси, включително и от учените. Да, възможно е да се установят грешки с някои видове, например да се докаже, че те не са местни, тъй като знаете, ЕК чрез Директивата е предвидила критерии, на които държавата-членка е необходимо да отговори и да докаже пред Съюза за присъствието на тези животински видове на местно ниво, конкретно е необходимо да се установят екземпляри, с което се изчислява и популацията, числеността, имам предвид, че са необходими научни факти, а фактите се установяват на терен. Неприемливо е да се включват животински видове за опазване, въз основа на описание или предположение в литературно издание, знаете, че фактите и предположенията са две крайно различни неща. За това и предложих на народните представители да върнат възможността да се коригират предмета и целите в случай на установяване на такъв тип грешки, но нямам представа дали ще се съобразят с искането ми. Знаете, че учените, които безкрайно уважавам също алармираха за некоректно докладване-переодично изследване на районите, което първо е нарушение на европейското законодателство, основателно е да се извърши и проверка от Съюза, тъй като тук се засягат финансовите интереси на Съюза, нарушение е и защото, според Договора за ЕС държавата ни се задължава да се въздържа от всякакви действия или бездействия, които целят погазване на разпоредбите на европейското законодателство, но най-лошото в случая е, че тези подвеждащи данни за видовете, практически могат да блокират развитието на необлагодетелстваните райони, което произтича от друга приоритетна политика на Съюза за териториалното развитие и сближаване, да кажем така за регионите, които имат нужда и реална възможност да се развиват териториално и икономически в полза на местните общности.

Запознати ли сте със предложенията на г-н Валери Симеонов и групата на НФСБ, които бяха внесени между първо и второ четене?

Да.

Вашето мнение?

Знаете ли, аз обичам да чета документите отзад напред. На последно място в предложението на г-н Симеонов и групата народни представители на НФСБ пише, че техните предложения са най-близките до политиката на ЕС и транспонират правилно европейските директиви. В същото време, малко по-нагоре е предложен параграф, с който да се измени основна разпоредба в закона, в която да се посочи, че на територията на приоритетни местообитания може да се извършват социално-икономически дейности. С това спирам до тук. Само ще споделя, че това е крайно и грубо погазване на чл. 6, параграф 4, ал. 2 на Директивата за местообитанията, с което се регламентира, че на територията на приоритетните хабитати единствените дейности, които се допускат са свързани с човешкото здраве и обществената безопастност, иначе казано разбирайте го така, възможно е в някакви извънредни, военни положения за изграждане на болници или бункери и изрично е упоменато, че става само с разрешението на ЕК. Строителство на жилищни или рекреационни инфраструктурни обекти и селища е недопустимо на територията на приоритетни местообитания, като цяло по смисъла на устойчивото развитие такъв тип дейности се допускат само на територия в защитените зони, която представлява незаета от целеви природни местообитания за опазване. За да се създаде една еколотична рамка по силата на чл. 191 – чл. 193 от Договора за функционирането на ЕС и респективно по силата на чл. 2 от Директивата за местообитанията е необходимо да се заложи на цялостно зониране, което да предвиди достатъчно територия за опазване и потенциална за възстановяване на местообитания и видове и други две територии за земеделие и за потенциална територия за ново строителство в полза на местните, което както споделих работи изключително добре като инструмент за управление за постигане на устойчивото развитие на Съюза. Само ще вметна, че съобразно от предложенията на г-н Симеонов става ясно, че той не се е запознал изобщо с нашите предложения, което в крайна сметка си е проблем на НФСБ, не наш.

Да завършим с нещо положително. Какво очаквате да споделят г-н Тома Белев, който е председател на Управителния съвет на Асоциацията на парковете в България и от ИБЕИ-БАН във ваша защита?

Вижте, водим 3 годишна борба с институциите, но сме на финала. Изключително съм благодарен от възможността, която ми се дава да кореспондирам и да обсъждам проблемите на собствениците на имоти на Калиакра с научната общност, защото с всеки следващ разговор аз научавам винаги по нещо ново, което изключително много оценявам. В тази връзка, на тази среща ще се радвам, ако ни споделят за пример, както са и изразили в официални становища, че нашите инициативи е необходимо да срещнат широка подкрепа и съдействие от всички в държавата, тъй като ние показахме начина, по който територия от три защитени зони може да се управлява на принципа на устойчивото развитие, ние успяхме да постигнем консенсус, уважение и разбирателство между органа на местно самоуправление, който е общинския съвет с научната общност и желанието на местните общности въз основа на целите, които произтичат от регионалните и местните особености, ние успяхме да извоюваме ключова победа, с която се гарантира още през 2021 г. възможността да бъдат предвидени справедливи и на реални цени компенсации за всички собственици на територията на защитените степни местообитания, така че, щастлив съм от постигнатото и от подкрепата на учените и изобщо на всички, които застават на страната на целите ни. Надявам се, че устойчивото развитие на Калиакра ще се коментира и ще се даде за пример на всички заинтересовани страни от постигането на баланс между природата, хората и икономиката в България.

За Добруджанска трибуна:
Стелиан Томов, Председател на УС на „ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА”

Print Friendly, PDF & Email