24.06.2024

Парламентът прие правилата за процедуратапо обсъждане на промените в Конституцията

Депутатите приеха правила за процедурата по обсъждане и приемане на промени в Конституцията.

Текстът по вносител предвижда законопроектът да се обсъжда и приема от НС на три гласувания в различни дни, а срокът да започне да тече от деня на внасянето на законопроекта, като се изключва времето, през което парламентът е във ваканция.

Комисията по конституционни въпроси е водеща комисия, като на интернет страницата на парламента се публикуват стенографските протоколи от заседанието ѝ, докладите на комисията, както и становищата и предложенията, постъпили по законопроекта. Предвижда се и заседанията на Комисията да се излъчват в реално време.

Законопроектът следва да бъде приет на първо гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители. Ако законопроектът получи по-малко от три четвърти, но не по-малко от две трети от гласовете на всички депутати, се поставя за ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При новото разглеждане законопроектът се приема, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички депутати.

Комисията внася в НС доклад, който съдържа направените в срок писмени предложения на народни представители и становището на комисията по тях.

При второто гласуване законопроектът се обсъжда и приема текст по текст.

Между второ и трето гласуване не се правят предложения по текстовете. След второто гласуване комисията представя текста за трето гласуване, в който тя може да предлага само редакционно-технически поправки.

Третото гласуване е гласуване на законопроекта в цялост и е поименно.

За неуредените въпроси се прилагат нормите на Конституцията и Правилника за организация на НС. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Print Friendly, PDF & Email