07.07.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

От „ВиК”-Добрич, готвят поскъпване на водата

„ВиК”-Добрич, уведомява на сайта си своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022 – 2026г.. Изменението на цените е във връзка с изготвения бизнесплан за регулаторния период 2022 – 2026 г.
Крайната цена на водата за битовите клиенти ще стане почти 4,94 лева. В сумата е включена цена за доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване.
Припомняме, предложението на водния оператор през септември миналата година бе цената на кубик вода да стане 4,35 лв. Според заложените в плана на „ВиК”-Добрич, суми, в края на регулаторния период – през 2026 г. един кубик вода ще струва 5,67.
Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и за одобрение на цените за останалите години от регулаторния период, в лева (без ДДС), са с увеличение. За периода 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. доставянето на вода на потребителите – на битови и приравнените към тях потребители, са съответно лв./куб.м 3.468, 3.457, 3.587, 3.691, 3.808.Тук не е включена стойността за отвеждане на отпадъчни води и пречистване
В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване на цените първата година и одобряване на цените за останалите години от регулаторния период, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок. Тук трябва да припомним следния факт – бизнеспланът на „ВиК”-Добрич, беше отхвърлен с гласуване в общинските съвети на общините в Добричка област през м.г.. Така цената не се покачи, към момента плащаме за водата все още по миналогодишните цени.ДТ

Print Friendly, PDF & Email