16.04.2024

Окончателни данни за етнокултурните характеристики на населението в област Добрич

Окончателните данни за етнокултурните характеристики на населението в област Добрич към 7 септември 2021 г. представи отдел „Статистически изследвания-Добрич”. Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 г.), са наблюдавани признаците „вероизповедание“ и „матерен език“.
През 1900 г. е включен признакът „народност“. При преброяването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо матерен език се използва наименованието „майчин език“. Единствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 г., се наблюдават признаците „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 2021 г. е добавена и „религиозност“.
При последните три преброявания въпросите, свързани с етнокултурните характеристики, са доброволни. Използваните дефиниции и методология, както и формирането на въпросите и отговорите в преброителната карта са изцяло съобразени с основните принципи и препоръки на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци: доброволност на отговорите; самоопределение; възможност за свободно записан отговор.
Самоопределение по етнос
Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит, култура и език.
Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.
Към 7 септември 2021 г. българската етническа група в област Добрич обхваща 109 041, или 77.2% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група нараства с 1.8 процентни пункта. В страната тази етническа група обхваща 84.6%.
Към турската етническа група в област Добрич са се самоопределили 18 835, или 13.3% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с 2011 година. В страната тази група е 8.4%.
Към третия по численост ромски етнос в област Добрич са се самоопределили 10 118, или 7.2% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2011 година. За сраната са се самоопределили 4.4% от лицата.Към други етнически групи в област Добрич са се самоопределили 2 035 души, или 1.4%.
Лицата от областта, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 265 (0.2%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 1 039, или 0.7% от отговорилите лица.
Териториално разпределение по етническо самоопределение
Българската етническа общност в област Добрич преобладава във всички общини с изключение на общините Крушари и Тервел, където тя формира съответно 29.6 и 41.2% от населението на общините.
В страната българската етническа общност доминира във всички области, без областите Кърджали (29.0%) и Разград (39.7%).
Фиг. 2. Относителен дял на самоопределилите се към българската етническа група по области към 7 септември 2021 година
Лицата, самоопределили се към турската етническа общност в област Добрич, са концентрирани териториално главно в общините Крушари (52.5%) и Тервел (48.1%). Общо в двете общини живее 36.7% от населението, самоопределило се към турската етническа група.
Лицата от ромската етническа група са разпределени териториално във всички области на страната. Най-голям е делът на ромския етнос в областите Сливен – 15.3%, и Монтана – 11.5%, следвани от Шумен – 8.0%, Добрич – 7.2%, и Ямбол – 7.1%. Ромската общност в област Добрич е с най висок дял в общините Каварна (22.1%), Крушари (17.3%) и Добрич-селска (15.0%).
Възраст и етнос
Характерният за последните десетилетия процес на застаряване на населението засяга в най-голяма степен лицата от българската етническа общност. При тази група делът на населението в област Добрич на 65 и повече навършени години е най-висок – 29.1%, при 19.3% и 8.8% съответно за турската и ромската етническа група.
Сред трите основни етнически общности най-висок е делът на младото население (0 – 14 навършени години) при ромите – 24.7% от самоопределилите се към този етнос. Почти два пъти по-малък е делът на младите при турската етническа група (14.5%) и най-нисък е този дял при българската общност – 10.1%.
Една четвърт (24.9%) от лицата, които не могат да определят своята етническа принадлежност, и една пета (20.3%) от тези, които не желаят да отговорят, са на възраст до 14 навършени години.
Образование и етнос
Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението по етническа принадлежност. Докато при самоопределилите се като българи на седем и повече навършени години в област Добрич 76.0% са с високо образование (23.2% с висше и 52.8% със средно), то при населението от турската етническа група с високо образование са 34.8% (4.7% с висше и 30.1% със средно), а при ромския етнос относителният дял на този показател е 8.1%, съответно 0.2% с висше и 7.9% със завършено средно образование.
В сравнение с 2011 г. и при трите основни етнически групи в област Добрич се наблюдава положителна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на лицата със завършено висше и средно образование. За десет години делът на населението със завършено висше образование нараства от 0.19 на 0.23% сред ромската етническа група, от 2.6 на 4.7% сред турската и от 17.8% през 2011 г. на 23.2% през 2021 г. сред самоопределилите се към българската етническа група.
От лицата на 15 и повече навършени години никога не са посещавали училище 0.4% от самоопределилите се към българската етническа група, 2.9% от турската и 9.7% от ромската етническа група.
Грамотността се определя като умението да се чете и пише с разбиране на прочетеното и написаното. Към 7 септември 2021 г. 16.0% от самоопределилите се към ромската етническа група на възраст 9 и повече навършени години са неграмотни. Този дял е 4.6% и 0.8% съответно за самоопределилите се към турската и българската етническа група.
Икономическа активност и етнос
Данните за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването – 31 август – 6 септември 2021 година.
Налице са значителни различия по отношение на участието на пазара на труда на лицата от различните етнически групи. За област Добрич най-висока е заетостта във възрастовата група от 15 до 64 навършени години при българската етническа група с коефициент на заетост 65.0%, а най-нисък е този показател при ромската етническа група – 14.0%.
Безработицата е най-висока сред самоопределилите се от ромската етническа група. 60% от икономически активните лица от този етнос са били безработни през наблюдавания период. Всеки седми икономически активен на възраст 15 – 64 навършени години от турската етническа група също е бил безработен през наблюдавания период. Най-нисък е този показател при самоопределилите се от българската етническа група – 9.8% от икономически активните лица.
Незаетите и неучастващи в образование на възраст 15 – 29 навършени години през наблюдавания период варират от 19.4% за българската етническа група, 44.8% за турската до 75.2% за ромската.
Продължава в следващия брой

Print Friendly, PDF & Email