19.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

ОИЦ-Добрич представи подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“


Областният информационен център – Добрич проведе онлайн информационно събитие, на което Михаела Козовска, експерт в центъра, представи условията за кандидатстване по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Общ размер на безвъзмездна финансова помощ е 387 164 028 лв., от които близо 90% е европейско финансиране.
По подмярката ще се финансират проектни предложения допринасящи до по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, подобряване опазването на околната среда и устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.
С проектни предложения могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани и/или групи или организации на производители извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение. Допустими по процедурата са и еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца или инвестициите ще се изпълняват изцяло в обект, в който е извършвана преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца. Икономическият размер на стопанството на всички кандидатите трябва да е минимум 8 000 евро, измерен в стандартен производствен обем (приложение 17 от пакета с приложения за кандидатстване).
Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв., максималният размер за един кандидат и/или колективни инвестиции е 5 867 400 лв. За проектни предложения със заявени за подпомагане разходи до 3 911 600 лв. процента на финансирането е 50%, а за проекти от 3 911 601,96 лв. до 5 867 400 лв. е до 35%. При планирани в проекта инвестиционни разходи, попадащи в обхвата на Приложение № 1 (в пакета с документи) финансовата помощ се увеличава с до 25%.
Финансовата помощ за проектни предложения включващи преработка на продукти от приложение № I от ДФЕС в продукти извън приложение № I от ДФЕС подкрепата е до 45% от общия размер на допустимите разходи за средните предприятия и 55% за микро и малки предприятия. Финансовата помощ няма се предоставя на предприятия, които не са независими по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на предимство.
Задължително кандидатите представят бизнес план по образец (Приложение № 6), който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период.
В проектното предложение кандидатите мога да планират да вложат средствата в изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга; да закупят нови машини, съоръжения, оборудване, земя, специализирани транспортни средства; да изградят/модернизират лаборатории и други.
Допустими за финансиране са и разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение, извършени преди подаване, не по рано от 01.01.2014 г., и по време на изпълнението на проекта.
Приоритетни ще са проекти, в които са включени преработка на суровини от чувствителни сектори („Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“, „Етеричномаслени и медицински култури“); имат интегриран подход; осигуряващи устойчива заетост или допринасящи за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.
Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 17 декември 2021 г. Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр и придружителните документи чрез модула „Е-кандидатстване“ в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg. Това става единствено с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Пълният пакет документи по процедурата е публикуван в ИСУН 2020- https://eumis2020.government.bg и на интернет страницата на ДФ „Земеделие“- https://www.dfz.bg/bg/
За пропусналите срещата, записът може да бъде гледан на Facebook страницата на ОИЦ-Добрич, на следния линк: https://www.facebook.com/oic.dobrch/videos/509977130107212
Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във фейсбук.

Print Friendly, PDF & Email