26.02.2024

Обявена е процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районния съд в Каварна

Общински съвет-Каварна, на основание чл. 68, ал. 1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и решение №25/28.12.2023г. на Общински съвет – Каварна, обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Каварна, за мандат 2024-2028г., с определени 15 съдебни заседатели, съгласно решение на Общото събрание на Окръжен съд – Добрич, проведено на 6 декември м.г.
Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия: възраст от 21 до 68 години; имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват; имат завършено най- малко средно образование; не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му; не страдат от психически заболявания; не са съдебни заседатели в друг съд; не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват; не участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват.
Кандидатите за съдебни заседатели подават в срок до 23.02.2024г., до 17.00ч. в деловодството на Общинския съвет в Каварна, ул. „Добротица“ №26 ет.3, стая 301 следните документи: подробна автобиография, подписана от кандидата;нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки; мотивационно писмо; писмено съгласие;декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 Закона за съдебната власт, документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. ДТ

Print Friendly, PDF & Email