27.05.2024

Общинските съветници увеличиха капитала на „Индустриален парк-Добрич“

Капиталът на „Индустриален парк“ ЕООД да се увеличи на 11,450 млн. лв – това предложение на зам.-кмета Росица Йорданова одобриха общинските съветници на последното си заседание. В капитала му влизат 39 поземлени имота с 41 сгради в тях с идентификатор, които са в град Добрич, улица „Свещеник Павел Атанасов“.Тази промяна ще бъде допълнена в учредителния акт.
С Решение № 44-1 от 9 февруари 2023 г., на Общинския съвет в град Добрич е учредено ЕООД „Индустриален парк“, което е вписано в Търговския регистър. За успешното регистриране на парка в Регистъра на индустриалните паркове, създаден и поддържан от министъра на икономиката и съгласно изискванията на чл.24 ал.1 т.3, ал.3 и ал.4 от с. чл. от Закона за индустриалните паркове, Общинският съвет, упражняващ правата на общината като едноличен собственик на капитала на дружеството, следва да взема решение за създаване на индустриален парк /като обект/, което следва да съдържа наименование и тип на парка, площ на територията на парка, както и да одобри концепцията за индустриалния парк и на правилника за цялостната организация. Общата площ на Индустриален парк – Добрич, съгласно подробния устройствен план, приет от Общинския съвет ще е 302 383 кв.м., която се състои от 39 поземлени имоти с идентификатори
Вещите лица, назначени от Агенция по вписвания са изготвили заключение от 27.04.2023г. за определяне пазарната стойност на недвижимите имоти, които ще се внесат като непарична вноска от община град Добрич в капитала на „Индустриален парк Добрич ” ЕООД в размер на 11 312 500 лв.
На основание чл. 148, ал.1, т.2 от Търговския закон, капиталът на „Индустриален парк Добрич ” ЕООД ще се увеличи от сто хиляди лева, разпределен в хиляда дяла по 100 сто лева всеки, на 11 412 500 лева, разпределен в 114 125 дяла по 100 лева всеки, чрез записване на нови дялове – 113 125 дяла по 100 лева всеки дял, на едноличния собственик на капитала – община Добрич, като увеличението на капитала е със стойността на непаричната (апортна) вноска в размер на 11 312 500 лева, стойността на 39-те имота. С решението за създаване следва да се одобри концепцията за индустриалния парк, правилника за цялостната организация в индустриалния парк и други условия съобразени с изискванията на Закона за индустриалните паркове. ДТ

Print Friendly, PDF & Email