22.07.2024

Общинските съветници решиха информацията за финансовите резултати на „Градски транспорт Добрич” да се прецизира

На следващо заседание двете оттеглени докладни за транспортната фирма ще се обсъждат отново
След множество забележки, въпроси, дори и изразени съмнения от общинските съветници докладните за финансово-икомическите резултати на „Градски транспорт Добрич” за м.г. и писмения отчет за първото тримесечие на т.г. бяха оттеглени на последното заседание на Общинския съвет в Добрич на 30 май от вносителя – зам.-кмета Росица Йорданова. Тя изрази готовност да ги внесе още на сесията през юни, но общинските съветници контрираха: „Трябва да са готови резултатите от проверяващите предприятието институции”. Общинският съветник Детелина Николова поиска одитния доклад за проверка и даване на оценка за ефективността, ефикасността и икономичността на управлението на дейността на „Градски транспорт Добрич” през периода 2021-2022 г., но той не беше прочетен, защото докладната записка беше оттеглена.
Дебати предизвика и другата докладна за общинското транспортно предприятие, която беше писмен отчет за финансово-икономическите резултати за периода 1януари-31 март. т.г. Постоянната комисия по транспорт и екология не приема докладната, каза съветникът Иво Петров. „Комисията по бюджет и финанси не приема отчета за първото тримесечие на 2023 г. на „Градски транспорт Добрич” с уговорката, че изложените данни будят притеснение – особено задълженията към доставчици”, заяви Гинка Василева, председател на комисията.
Според представената в докладните информация, средносписъчният брой на персонала в предприятието към 31.12.2022 г. е 51 щатни бройки. Към момента в дружеството категориите на зает персонал са както следва: ръководители – 1; аналитични специалисти – 2; помощен административен персонал – 7; квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаяти – 7; оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия – 33 и професии, неизискващи специална квалификация – 1.
Приходите на дружеството към 31.12.2022 г. са в размер на 3783 хил. лв. и са формирани, както следва: нетни приходи от продажби – 1915 хил. лв. и други приходи – 1868 хил. лв. За 2021 г. приходите са в размер на 1012 хил. лв., което е увеличение с 273,81 %.Разходите на дружеството към 31.12.2022г. са 3595 хил. лв., като за 2021г. те са в размер на 1000 хил. лв. Разходите са формирани както следва: – за суровини, материали и външни услуги – 1705 хил. лв., за персонала – 1380 хил. лв.; за амортизация и обезценка – 360 хил. лв.; други разходи – 104 хил. лв. и финансови разходи – 46 хил. лв.
Финансовият резултат за 2022 г. е печалба след данъчно облагане в размер на 169 хил. лв.Вземанията на дружеството към 31.12.2022 г. са в размер на 621 хил. лв. и са с текущ характер.Задълженията на дружеството към 31.12.2022 г. са в размер на 1760 хил. лв., от които задължения към финансови институции 600 хил. лв., към доставчици 186 хил. лв. и други задължения – 974 хил. лв.
„Модулната станция е въведена в експлоатация след получване на всички необходими разрешения. Необходим е основен ремонт на всички сервизни помещения. Ще бъдат необходими инвестиции за сервизното обслужване на новите автобуси. Налага се изграждане на архивохранилище, което е извършено през март т.г. С оглед потенциалните рискове, свързани с цената на горивата, са анализирани паричните потоци във връзка с кредитния и инфрационния риск”, каза при обсъждането зам.-кметът Росица Йорданова. Детелина Николова предложи да се оттегли и тази докладна.
.В точка „Разни” общинският съветник Камелия Койчева отново постави проблеми около действието на новата транспортна схема. „Автобусите се движат с по 2-3-ма пътници. Много от тях по спирките се питат кой автобус закъде е и кога пристига. Няма разписания”, посочи някои неуредици тя. Примери дадоха и други общински съветници. На заседанието на Общинския съвет през юни по иизскване на кмета на кмета Йордан Йорданов зам.-кметът Росица Йорданова и Катя Петкова, управител на ”Градски транспорт Добрич,” трябва да внесат предложения за корекция на транспортната схема въз основа на сигналите и мненията на гражданите.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email