28.05.2024

Общинските съветници на Добрич приемат нов правилник за дейността си

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлага на днешното заседание на Общинския съвет председателят му Красимир Николов – председател и на Временната комисия за проект за изменение и допълнение на Правилника
С решение от 8 ноември м.г. на Общинския съвет беше сформирана Временна комисия със задача изготвяне проект за изменение и допълнение на правилника. Комисията проведе четири работни заседания, по време на които бяха направени предложения за допълнения и изменения към действащия в момента правилник.
„Нормите на действащия Правилник се нуждаят от прецизиране, за да не се създава забава и трудности при неговото прилагане. Възниква необходимостта от привеждане на Правилника в съответствие с действащото в Република България законодателство, предвид настъпили изменения и допълнения в Закона за местното самоуправление и местната администрация. С оглед на това са необходими промени в Правилникя за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, се казва в докладната записка на Красимир Николов. Според него, в проекта на Правилник разпоредбите са по-добре систематизирани. Целта е да се постигне по-голяма яснота на нормативния акт, а неговото прилагане да бъде максимално ефективно и в съответствие с действащото в Република България законодателство. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в работата на Общинския съвет от самото им начало (внасянето на предложение за решение) до техния край (обявяването на приетите актове). В резултат промените в правилника се очаква да се подобри организацията и работата на Общинския съвет”, обяснява още Николов.
„Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на Общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените месечни разходи за възнаграждения в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от Закона за местното самоуправление и местната администрация”, се посочва още в докладната. ДТ

Print Friendly, PDF & Email