16.04.2024

Община Шабла с обновено уличното осветление

Със 100% безвъзмездно финансиране Общината модернизира системата си за външно изкуствено осветление чрез изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла“. Средствата в размер на 531 977,87 лв. са осигурени от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Проектът се изпълнява в сътрудничество с партньор от Норвегия – Сдружение „INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY ASSOCIATION“.
Изпълнени са енергоспестяващи мерки, предписани в изготвеното обследване за енергийна ефективност на част от уличното осветление в гр. Шабла, включващи: подмяна на осветители, въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ, изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението, изграждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението, изграждане на фотоволтаична система и др. С приложените енергоефективни мерки се подобри качеството на уличното осветление, повиши се безопасността по пътищата за шофьори и пешеходци в нощно време, намалени са емисиите на парникови газове и енергийните разходи.
В периода 31 май – 1 юни 2022 г. бе проведен и двудневен семинар, където двамата партньора обмениха опит, знания, добри практики и решения в сферата на енергийна ефективност.
Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла“ стартира през септември 2021 г. и е предвидено да приключи до март 2023 г.

Print Friendly, PDF & Email