06.04.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Община Добрич помага на 575 социално слаби

Всички програми се изпълняват по оптимизиран план и при спазване на задължителните противоепидемични мерки
Община град Добрич информира, че продължава оказването на подкрепа на възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица с трайни увреждания и лица поставени под карантина, чрез предоставяне на социални услуги в домашна среда.
Предоставяните социални услуги са три вида.
При домашния социален патронаж се доставя топла храна по домовете срещу заплащане на такса, определена съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги; оказва се помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена, заплащане на битови сметки и закупуване на лекарства със средства на потребителя и се почистват обитаваните от потребителите помещения.
Подкрепа към момента получават 360 лица.
По механизъм „Лична помощ“ продължава прием на направления издадени от Дирекция „Социално подпомагане“ за назначаване на асистент за хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, за децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид или степен на трайно намалена работоспособност, както и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
Приемът на направления се извършва на изнесено работно място „гише“, във фоайето на сградата на ул. Независимост, южен вход от страната на театъра.
Асистентска подкрепа към момента получават 160 лица, като за 140 подкрепата е от членове на техните семейства; 20 получават помощ от външни асистенти
По Проект „Подкрепа в дома“, по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси се оказва помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителя; заплащане на месечните сметки за потребление на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи; съдействие за снабдяване с предписани лекарства.
Общият брой потребители на интегрираните здравно-социални услуги към момента са 125 лица.
Община Добрич осигурява на служителите, оказващи подкрепа в дома, лични предпазни средства.
В условията на извънредно положение Общностен център за деца и семейства е преустановил посещения на потребители на място. Всички дейности, които могат да се реорганизират, ще бъдат осигурявани дистанционно. Ще бъдат предоставени безплатни обучителни ресурси, касаещи всяко дете по индивидуален план или/домашна програма, която да се променя периодично според напредъка на детето. Ще се предоставят материали по е-мейл и сайтове за терапия и подпомагане на детето в ежедневните дейности у дома, както и виртуални сесии или видео връзка с детето и родителя.
Социалните услуги, предоставящи дневни и почасови услуги /Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневни центрове, Центрове за обществена подкрепа/, ще оптимизират работните процеси в режим на извънредна ситуация.
Опростен план със задачи по задължителния план на всеки потребител. Задачите се редуцират и предоставят на родителя по електронна поща/телефон, като се осъществява обратна връзка по същия начин за успеха/неуспеха на поставените задачи, както и със сесии по скайп/вайбър при нужда.
Екипите на всички социални услуги са ангажирани да предлагат алтернативни подходи за грижа за потребителите в извънредна кризисна ситуация, доколкото тя е възможна.
Здравните медиатори са снабдени с предпазни средства и образователни материали, за да работят на терен и разясняват опасностите и начина за предпазване от вирусната инфекция, да идентифицират нуждаещи се от подкрепа в домашна среда, да я оказват или подават информация в общината, при необходимост.
Община Добрич изказва благодарност на всички служители, които отговорно продължават дейността си в трудната и динамична ситуация.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ВИ МОЛИ:

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ !!!
Ограничаването на разпространението на COVID – 19 e във Вашите ръце!

Print Friendly, PDF & Email