28.01.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Обновяват Дома за стари хора в Добрич със средства по Плана за възстановяване и устойчивост

Съгласно § 35 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги, в срок до две години от влизането в сила на закона всяка община, която управлява дом за стари хора, приема план за реформиране на дома с цел съответствие на предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество на тази услуга, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги. Всички домове за стари хора следва да се реформират до 1 януари 2025 г.
По тази причина зам.-кметът Емилия Баева предлага за обсъждане на предстоящото на 29 ноември заседание на Общинския съвет план за реформиране на Дом за стари хора в Добрич.
Финансирането за реформиране на Домовете за стари хора е предвидено да бъде осигурено чрез средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. На 2 ноември. в община град Добрич е получено писмо от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, с което уведомяват, че за обществено обсъждане се предоставя на общините проект на документи за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.
По горепосочената процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма, ще бъдат допустими за финансиране следните дейности: строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за социални услуги за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст (съществуващите към момента социални услуги „Дом за стари хора“), във връзка с процеса по привеждане на съществуващата специализирана среда на услугата в съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги (включително ново строителство- изграждане, както и пристрояване, реконструиране и преструктуриране на пространства), включително прилежащото им дворно пространство, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване/реформиране подобряване достъпа за хора с увреждания до и в гореспоменатите сгради/помещения, мерки за енергийна ефективност на сградите, изграждане на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия, отопление, вентилация, охлаждане и други строително-монтажни работи за осигуряване на спестяване на енергийни, водни и други ресурси, доставка и инсталиране върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична инсталация с мощност 30kW, вкл. фотоволтаични панели, конструкция за монтаж на панелите и инвертор с мощност 30kW, трифазен. Съобразно обема на сградата, предмет на интервенция по проекта, е допустимо ако бъде обосновано да се инсталира и фотоволтаична инсталация с мощност по-голяма от 30kW с оглед обезпечаването на собствените нужди от енергопотребление.
Освен извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане, в Плана за реформиране на Дома за стари хора в Добрич е планирано: да се разработят индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа на възрастните хора, да се създадат екипи за оценка, които ще изготвят индивидуални оценки на потребностите и планове за подкрепа на потребителите в специализираната институция, да се предоставят обучителни материали за обучение на специалистите от социалната система, предоставящи социални услуги, да се извърши супервизия на екипите за оценка и персонала, да се работи активно с потребителите на институцията за подготовка за оставането в реформираната резидентна грижа. да се изпълнява информационна кампания, чиято основна цел е промяна на нагласите на обществото към деинституционализацията на възрастни хора.
Планът за реформиране на Дом за стари хора в Добрич е част от цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на хората от третата възраст, чрез предоставяне на качествени и достъпни междусекторни услуги от резидентен тип и съобразно индивидуалните потребности на лицата.ДТ

Print Friendly, PDF & Email