27.10.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Областният управител: Нямам право да искам пари за Болата

Оказваме съдействие на гражданското общество, вече сме отговаряли на въпросите на „За туризма на Калиакра“. Когато имаме указания от принципала – МОСВ, предвид широкия обществен интерес по темата, ще информираме своевременно обществото

 • Уважаеми господин Кирилов, постъпило ли и при Вас писмо от Стелиян Томов за състоянието на буните в залива Болата?
 • Да, има постъпило предложение от Стелиан Томов, председател на Инициативен комитет „За Туризма на Калиакра“ с вх. № РкД-39-29/04.02.2020 г.
 • Отговоря ли на истината описаното в писмото: собственост на терена, състояние на брегоукрепителните съоръжения, възможности за ремонт, вододайна зона, помпена станция?
 • Веднъж вече сме предоставяли отговор на предложения на Инициативния комитет, който бе входирал такива през декември м.г. Посочените в предложението на Инициативата имот и съоръженияac са част от защитена местност „Степите“, съгласно заповед на министъра на околната среда и водите с № РД-267/11.05.2018 г. С тази заповед заливът, пътят, дигата, буната бяха извадени от територията на резерват „Калиакра“ и включени в защитена местност „Степите“ по настояване на местната общност и предложение на кмета на общината.
  Тук държа да отбележа, че заливът Болата именно заради своя уникален характер като природно образование е бил включен още през 1980 г. в границите на резерват „Калиакра“ със Заповед № 231/04.04.1980 г., а дигата и буната са изкуствено създадени съоръжения в залива в средата на миналия век за нуждите на съществувал до 1991 г. военен обект, до който достъпът е бил забранен.
  Съгласно Закона за защитените територии чл. 46. (1) Министерството на околната среда и водите и неговите регионални органи провеждат и осъществяват управлението и контрола в защитените територии, като в Регистъра на защитените територии и защитените зони в България, поддържан от Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ, са описани и режимите дейности – разрешени и забранени. Строителството под каквато и да е форма е забранено. В този смисъл Областна администрация е информирала Министерство на околната среда и водите, като принципал на защитената територия. Изпратено е писмо и до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които могат да се разпореждат или да делегират правомощия за извършване на дейности на територията и посочваните от Гражданската инициатива съоръжения – дига и буна.
 • Имате ли институционално право Вие, като областен управител, да поискате от Фонда за защита на населението при бедствия и аварии за ремонт на буните?
 • Когато една територия е в обхват, определен по Закона за защитените територии, областният управител няма правомощия да внася искане до Междуведомствената комисия за защита на населението при бедствия. Законът за защитените територии е създаден с основната цел да бъде опазена и съхранена природата, което само по себе си изключва човешката дейност или я свежда до минимум. Именно затова са определени и режими за всяка една защитена територия.
  Когато имаме указания от принципала – МОСВ, предвид широкия обществен интерес по темата, ще информираме своевременно обществото.
  Въпросите зададе Калинка Пенчева
Print Friendly, PDF & Email