02.06.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Областният съвет за развитие ще приеме план за развитие на горските територии

Областният управител Красимир Кирилов свиква на днес заседание на Областния съвет за развитие. Тема на заседанието е представяне и обсъждане на проект на Областен план за развитие на горските територии и съгласуването му с Областна стратегия за развитие на област Добрич за периода 2014-2020 г.

Проектът е изработен от „Географика“ ООД – София, които са изпълнители на обществена поръчка с предмет „Изработване на Областен план за развитие на горските райони за Област Добрич“, сключен между Регионална дирекция по горите – Варна и дружеството.

Областно планиране за развитие на горските територии са планови стратегически документи, които определят насоките за управление на горското и ловното стопанство по категории гори на общинско и областно ниво, синхронизирано с предложения, залегнали в регионални стратегии за развитие на съседен регион или област. Целта на плановете е да се представи единствено горско-стопанска карта за горските райони в градовете. Областният план за развитие на горските територии е разработен за срок от 10 години, в съответствие със стратегията на плановите документи. Той е създаден за всички горски територии, независимо от съществуващата собственост и е хармонизиран с регионалната стратегия за развитие по Закона за регионално развитие, заявяват от фирмата изпълнител. Проведени са обществени обсъждания на проекта за план.

Print Friendly, PDF & Email