30.05.2024

Областният съвет за развитие ще приеме план за развитие на горските територии

Областният управител Красимир Кирилов свиква на днес заседание на Областния съвет за развитие. Тема на заседанието е представяне и обсъждане на проект на Областен план за развитие на горските територии и съгласуването му с Областна стратегия за развитие на област Добрич за периода 2014-2020 г.

Проектът е изработен от „Географика“ ООД – София, които са изпълнители на обществена поръчка с предмет „Изработване на Областен план за развитие на горските райони за Област Добрич“, сключен между Регионална дирекция по горите – Варна и дружеството.

Областно планиране за развитие на горските територии са планови стратегически документи, които определят насоките за управление на горското и ловното стопанство по категории гори на общинско и областно ниво, синхронизирано с предложения, залегнали в регионални стратегии за развитие на съседен регион или област. Целта на плановете е да се представи единствено горско-стопанска карта за горските райони в градовете. Областният план за развитие на горските територии е разработен за срок от 10 години, в съответствие със стратегията на плановите документи. Той е създаден за всички горски територии, независимо от съществуващата собственост и е хармонизиран с регионалната стратегия за развитие по Закона за регионално развитие, заявяват от фирмата изпълнител. Проведени са обществени обсъждания на проекта за план.

Print Friendly, PDF & Email