09.08.2022

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Областният информационен център събра добрите проекти в брошура

Областният информационен център–Добрич, разработи в печатен и електронен вариант брошурата „Успешни проекти от област Добрич 2014-2020 г.“ – съобщава управителят Геновева Друмева В нея са подбрани приключили и изпълняващи се проекти на бенефициенти от област Добрич, финансирани по оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност” , “Развитие на човешките ресурси”, “Наука и образование за интелигентен растеж”, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство, “Региони в растеж”, “Околна среда”, „Храни“ и Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.
Целта на брошурата от една страна е да се мотивират потенциалните бенефициенти да превърнат своите идеи в успешни проекти, да ги насърчат да се възползват от разнообразните възможности за финансиране, които предоставят европейските фондове. От друга страна, една от основните задачи на Областния информационен център е да проучва и разпространява добри практики от успешно изпълнени проекти на територията на областта, финансирани със европейски средства, като част от мрежата от 27 информационни центрове в България за популяризиране на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Брошурата ще се разпространява безплатно по време на информационните събития и инициативи на центъра.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email