20.04.2024

НСИ започна наблюдението на домакинските бюджети и в нови домакинства

От началото на април 2024 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства, съобщават от регионалното бюро „Статистически изследвания –Добрич”.
Наблюдението е ежегодно и е включено в националната статистическа програма за 2024 година. В него ще вземат участие 3060 домакинства от цялата страна за период от 12 месеца, избрани на случаен принцип, като всяко домакинство ще участва по един месец на тримесечие.
В област Добрич ще бъдат анкетирани 90 домакинства, разделени в три подизвадки от по 30 домакинства. В периода април – юни 2024 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.
В област Добрич изследването ще се проведе в градовете Добрич, Каварна, Генерал Тошево и Шабла, както и в селата Росица, Безводица, Карапелит и Стефаново.
По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.
Наблюдението се осъществява с участието на анкетьори, които при първото си посещение в домакинствата се легитимират със служебна карта и представят писмо от председателя на НСИ. Анкетьорите са задължени съгласно Закона за статистиката да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.
Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни.
Наблюдението на домакинските бюджети е най-старото извадково статистическо изследване. От началото му, поставено през 1925 г. досега, то е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички държави от Европейския съюз и в редица страни по света. Евростат периодично използва данните от изследването за сравнение между държавите – членки на ЕС. ДТ

Print Friendly, PDF & Email