25.09.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Нов проект дава възможност за разкриване на работни места

В средата на месец януари тази година Община Генерал Тошево и Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез водено от общностите местно развитие МИГ – „Балчик – Генерал Тошево“.

Проектът „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ е на стойност 388 869.32 лв. Основните дейности са: Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства – възрастни хора, зависими от грижа и пълнолетни лица с увреждания; Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, включително в общността; Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в това число чрез целеви действия, насочени към уязвими групи.

Срокът за изпълнение на договора по проекта е 24 месеца, считано от 1 февруари 2020 г. и ще обхване общо 58 души. 15 неактивни или безработни участници в проекта и 3 лица с увреждания над 18 годишна възраст ще бъдат обучени и ще придобият част от професията „болногледач“, като 14 от тях ще бъдат назначени с трудов договор. Потребители на интегрираните здравно-социални услуги ще бъдат 40 лица с увреждания и лица над 65-годишна възраст – лежащо болни. За тях ще полага грижи медицинско лице.

Print Friendly, PDF & Email