24.07.2024

Ние плащаме вместо областния управител

Красимир Кирилов е осъден да покрие разноските по делото на дисциплинарно наказан от него служител. Въпреки, че решението е взето лично от областния управител – според съда заради непознаване на законите – не той, а държавата ще покрие масрафа му


Областна администрация – Добрич, да заплати на служителя си Георги Георгиев 500 лв. разноски по делото, което той е спечелил заради наложеното му дисциплинарно наказание. Това е решението на Административен съд Добрич, което не подлежи на обжалване. Въпреки личното решение на областния управител Красимир Кирилов – не той, а държавата – сиреч – всички ние като данъкоплатци, ще покрием масрафа му.
Делото в Административен съд Добрич е образувано по жалба на Георги Георгиев против заповед на областния управител на област Добрич, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание.
В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на оспорения административен акт поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и нарушение на материалния закон. Твърди се, че не е спазена императивната разпоредба на чл.93, ал.1 от ЗДСл, тъй като жалбоподателят не е изслушан преди налагане на дисциплинарното наказание.
Навеждат се доводи за нарушение на принципа за съразмерност на извършеното и наказанието.
Твърди се, че посочените като нарушени задължения от длъжностната характеристика на жалбоподателя не съответстват на вмененото му нарушение за невнасяне на държавна такса по сметка на ВАС.
Сочи се, че в Областна администрация Добрич няма изготвени и утвърдени от областния управител вътрешни правила и процедури, регламентиращи начините и метода за заплащане на дължимите държавни такси пред компетентните съдилища.
Твърди се, че при водене на съдебните дела жалбоподателят е действал правомерно с оглед на разпоредбите на чл.5, ал.1 и ал.2 от ЗФУКПС, поради което не е извършил нарушение на служебните си задължения, което да е основание за ангажиране на дисциплинарната му отговорност. Иска се отмяна на заповедта и присъждане на сторените разноски по делото, като едновременно с това се прави възражение за прекомерност на претендираното от ответника юрисконсултско възнаграждение.
В съдебна зала областният управител управител продължава да твърди, че обжалваната заповед е правилна и законосъобразна, издадена в съответствие с изискванията на Закона за държавния служител и настоява Георги Георгиев да плати на юрист консулта за явяването му по делото.
На база на доказателствата по делото и становищата на страните Добричкият административен съд установява, че към датата на издаване на оспорения акт жалбоподателят Георги Георгиев е бил „старши юрисконсулт“ в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ към Областна администрация Добрич. На 27.06.2019г. Красимир Кирилов прекратява служебното му правоотношение, считано от 26.09.2019г.     
Дисциплинарното производство по издаване на оспорената заповед е започнало по докладна записка на директора на Дирекция „АПОФУС“ към Областна администрация Добрич относно констатирано неизпълнение на служебните задължения на жалбоподателя, изразяващо се в неприлагане на документ за платена държавна такса по касационна жалба. Като резултат с разпореждане на председателя на й отделение на Върховния административен съд жалбата е оставена без движение и е даден държавната такса от 70 лв. да бъде платена.
По повод докладната записка с указания за плащането на таксата пред ВАС областният управител Красимир Киролов е поискал обяснения от старши юристконсулта.
В писмен отговор Георги Георгиев припомня, че в Областна администрация има създадена трайна практика по вътрешни правила, изписани от Красимир Кирилов, държавната вноска да се плаща след разполеждането на съдия-докладчика.
Вместо да признае, че „вътрешните правила“ на Красимир Кирилов не съответстват на практиката, той налага дисциплинарно назакание на Георги Георгиев – „забележка“.
В съдебното решение пише:
Добричкият областен управител в качеството си на дисциплинарно наказващ орган не е изпълнил задължението си да събере и оцени поисканите от жалбоподателя писмени доказателства, като в мотивите към заповедта си се е ограничил да направи само един общ и повърхностен коментар на представените от служителя писмени обяснения. Красимир Кирилов не е изпълнил и задължението си да изслуша държавния служител преди да наложи дисциплинарното наказание. По делото не са представени писмени или гласни доказателства, а и не са налице твърдения за това, че ДНО е изслушал жалбоподателя или е отправил покана до него да го изслуша. Доказателствената тежест за установяване на изпълнението на задълженията за изслушване на държавния служител, за обсъждане и оценка на писмените обяснения, както и на посочените или представени доказателства лежи върху ДНО. Тези задължения представляват гаранция за защита на правата на държавния служител, поради което тяхното неизпълнение е достатъчно основание за отмяна на наложеното дисциплинарно наказание, без да се разглежда спора по същество.
При този изход на делото и с оглед направеното в срок искане на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените разноски по делото в размер на 500 лева, представляващи платено адвокатско възнаграждение, категоричен е съдебният състав, като изрично допълва, че решението не подлежи на обжалване.
Тъй като решението визира Областна администрация Добрич, парите за служителя с отменено дисциплинарно наказание, ще бъдат платени не от областния управител Красимир Кирилов лично, а от държавата – сиреч всички ние плащаме за некомпетентното му решение.

Print Friendly, PDF & Email