20.06.2024

НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ДОРА ГАБЕ“

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
Съгласно статута процедурата по връчване на Националната литературна награда (НЛН) „Дора Габе“ и отличия е открита.
НЛН „Дора Габе“ е една от водещите литературни награди в България. Тя популяризира Дора Габе – поет, преводач, общественик, дългогодишен председател на Българския ПЕН-клуб, носи признание на авторите – носители на наградата, и стимулира четенето. Наградата е повод за откриване както на нови тенденции, така и на интересни явления в съвременния литературен процес. Присъжда се на автор за значителни художествени постижения в духа на посланията на Дора Габе и принос в националната литература.
НЛН „Дора Габе“ е учредена от Община град Добрич през 2002 г., връчва се на пет години и ще бъде присъдена тази година за пети пореден път по повод 135-ата годишнина от рождението на Дора Габе. Наградата може да бъде съпътствана от две отличия: за принос в научното изследване и популяризиране на творчеството на Дора Габе; за принос в превода на художествени произведения. Победителят ще получи 2 000 лв., а носителите на отличия – 1 500 лв.
Носители на НЛН „Дора Габе“ са: Елка Няголова (2003), Лиляна Стефанова (2008), Рада Москова (2013) и Камелия Кондова (2018). Носители на Отличие са: Издателска къща „Пламък“ с директор Георги Константинов, Иван Атанасов, Леда Милева, Петър Крумов, Славянска литературна и артистична академия, Драгни Драгнев.
Предложения за носители на НЛН „Дора Габе“ и отличия могат да бъдат депозирани в срок до 31 август 2023 г. в Община град Добрич на адрес:
Община град Добрич – За НЛН „Дора Габе“
Ул. България – 12
9300 Добрич
e-mail: dobrich@dobrich.bg
Церемонията по награждаване ще бъде през тази есен.
Очакваме предложенията Ви!
СТАТУТ
на Националната литературна награда „Дора Габе“

 1. Национална литературна награда „Дора Габе“ (НЛН) е учредена от Общински съвет град Добрич с Решение № 45-24/25.06.2002 година по повод 115-годишнината от рождението на Дора Габе.
 2. НЛН „Дора Габе“ се присъжда на 5 (пет) години на тържествена церемония по време на Националните литературни празници „Дора Габе“ на автор за значителни художествени постижения в духа на посланията на Дора Габе и принос в националната литература.
 3. Национална литературна награда „Дора Габе“ може да бъде съпътствана от следните отличия:
  3.1. За принос в научното изследване и популяризиране на творчеството на Дора Габе;
  3.2. За принос в превода на художествени произведения.
 4. Материален израз на НЛН „Дора Габе“ са: почетен знак, грамота и парична сума от 2 000 (две хиляди) лева, а за отличията: почетен знак, грамота и парична сума от 1 500 (хиляда и петстотин) лева, които Общински съвет на град Добрич актуализира в годината на връчване на наградата и отличията.
 5. Националната литературна награда, както и съпътстващите я отличия, нямат конкурсен характер.
 6. НЛН „Дора Габе“ е индивидуална и не може да се връчва за съавторство или да се поделя между двама или повече автори. Наградата се присъжда само приживе.
 7. Носители на отличията могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Отличията могат да се връчват за съавторство, но не могат да се поделят между две или повече физически или юридически лица. Те не се присъждат посмъртно или при закриване на юридическото лице.
 8. Процедура по присъждане на НЛН „Дора Габе“ и Отличието:
  8.1. НЛН „Дора Габе“ и Отличието се администрират от Община град Добрич. 
  8.2. Община град Добрич оповестява процедурата в интернет-страницата на Общината, ежедневниците на град Добрич, един национален ежедневник и специализирани електронни издания в срок–1 май в годината на връчване на НЛН „Дора Габе“ и Отличията.
  8.3. Предложенията за НЛН „Дора Габе“ и Отличията се внасят в Община град Добрич–направление „Култура“ в срок до 31 август в годината на връчване на НЛН „Дора Габе“ и Отличията. Направените предложения се обявяват в сайта на Община град Добрич и местните средства за масово осведомяване.
  8.4. Юридическите и физическите лица могат да правят само по едно предложение за носител на НЛН „Дора Габе“ и Отличие.
  8.5. Кметът на Община град Добрич назначава със своя заповед Консултативна комисия. В състава на комисията участват: зам.-кметът по култура на Община град Добрич, председателят на ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси“ при Общински съвет град Добрич, директор ДХД, представител на Сдружение на писателите град Добрич, последният носител на НЛН „Дора Габе“ или Отличията и експерти от отдел „Образование и култура“ или членове на ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси“.
  Физическите и юридически лица, номинирали творци за НЛН „Дора Габе“ и Отличия, нямат право да имат свой представител в Консултативната комисия. На свое заседание Консултативната комисия прави подбор на направените номинации за НЛН „Дора Габе“ и Отличията и внася своето предложение до Кмета на Община град Добрич.
  При проведени дискусии или гласуване в сайта на Община град Добрич през м. септември в годината на връчването относно номинациите, резултатите се предават на Консултативната комисия за сведение.
  8.6. Консултативната комисия заседава в град Добрич. Заседанието й се счита за редовно, ако присъстват най-малко 2/3 от нейните членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
  8.7. Протоколът от заседанието на Консултативната комисия се предоставя на Кмета на Община град Добрич.
  8.8. Кметът на Община град Добрич внася проектопредложение за носители на НЛН „Дора Габе“ и Отличията на заседание на Общински съвет. Общинският съвет със свое решение определя носителите на НЛН „Дора Габе“ и Отличията. Решението се взема с тайно гласуване и обикновено мнозинство.
 9. Възможно е НЛН „Дора Габе“ да не бъде присъдена, както и съпътстващите я отличия. 
 10. Средствата за наградата се обезпечават от Община град Добрич, дарения, проекти и др.
Print Friendly, PDF & Email