14.04.2024

Над 304 млн. лв. безвъзмездни средства са привлечени в област Добрич по европроекти

На провелото се днес информационно събитие, Областният информационен център – Добрич представи обобщените данни от напредъка по Оперативните програми 2014-2020 г. на национално и областно ниво.
Искра Димова, експерт „Комуникация, информация и логистика“ представи анализирани данните от изпълнението проектите за програмния период 2014-2020 г. По справка в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) от началото на периода към 1 декември 2022 г. в страната са договорени 27,8 млрд. лв., от тях 22,7 млрд. лв. са безвъзмездни финансови средства. Сключени са 53 705 договора, като най-много са по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). По размер на договорени европейски безвъзмездни средства първите три места заемат ПРСР и оперативните програми „Околна среда“ (ОПОС) и “Транспорт и транспортна свързаност“. Реално изплатените средства възлизат на 15,4 млрд. лв. или над 62%.
От началото на 2014 г. в област Добрич са подписани 944 договора за над 304,2 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ (БФП), от които 88% са реално изплатени на бенефициентите. Към 1 декември 2022 г. в процес на изпълнение са 154 договора (без ПРСР) на обща стойност 153,8 млн. лв. През тази година са стартирали 93 проекта за 9,3 млн. лв. БФП.
Най-много одобрени проекти през програмния период 2014 – 2020 г. има по опрепартивната програма „Иновации и конкурентноспособност” – 534 . за 27,9 лв. БФП. От тях 467 проекта за 9,6 млн. лв. БФП са по процедурите за подкрепа на предприятия от различни сектори за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. С европейско финансиране, 19 предприятия ще подобрят от енергийната си ефективност чрез закупуване на енергоспестяващи машини, съоръжения и оборудване, въвеждане на системи за енергиен мениджмънт и изолация на производствените си бази. Общата стойност на проектите е 4 096 716, като 1 993 397 лв. са БФП, а одобрените кандидати ще вложат 2 103 318 лв. собствени средства.
С 77 договора за 19,6 млн. лв. БФП на второ място се нарежда оперативната програма „Развитие на човешките ресурски”. В процес на изпълнение са проекти за предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, интегрирани социално-здравни услуги на деца до 7 г., подкрепа в общността за младежите без увреждания от 18-21 г., предоставяне на временен подслон на бездомни лица и др.
Общините Добрич и Генерал Тошево, като бенефициенти по опреративната програма „Региони в растеж”. са договорили 32,3 млн. лв. БФП за 18 проекта. Те успешно са приключили 14 проекта за повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура, благоустрояване на градската среда и др. С подкрепата на програмата в Добрич са създадени условия за предоставяне на социалните услуги „Наблюдавано жилище“ за младежи и приют за бездомни лица и семейства. Община град Добрич продължава проектните дейности по обновяване на залите „Добрич“ и „Нели Божкова“.
Приключени са всички 8 проекта за 2,5 млн. лв. БФП за социално включване, образователна и професионална интеграция на малцинствените групи, подкрепени от оперативна програма „Наука и образование за интелигент растеж“.
По оперативна програма „Храни“ общините от областта приключиха 15 договора за над 1 млн. лв., чрез които предоставиха топъл обяд на над 3200 нуждаещи се лица.
С над 93 млн. лв. безвъзмездна подкрепа, оперативната програма „Околно среда”. е финансирала 7 проекта. Общините Тервел, Генерал Тошево и Каварна закриха общински депа и рекултивираха почистените терени. Община Шабла продължава дейностите по проект за подобряване на природозащитното състояние на червеногушата гъска.
Съгласно подадената информация от Държавен фонд „Земеделие“, по Програмата за развите на селските райони. в област Добрич са сключени 204 договора за над 100 млн. лв. Най-много одобрени земеделски стопани (ЗС) има по подмерките 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ – 66 ЗС, 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 62, и 32 млади земеделци по 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“.
С подкрепата на оперативна програма „Добро управление“ Областният информационен център–Добрич, продължава да предоставя безплатна експертна информация за възможностите за финансиране с европейски средства на потенциалните бенефициенти. През тази година стартираха 2 нови проекта, насочени към повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателството, като дейностите ще продължат до есента на 2023 г. Центърът откри и вайбър-канал.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email