06.04.2020

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Министерски съвет с голям ГАФ – предложиха промени в Закона за биологичното разнообразие, но в несходство с основните права на ЕС и нарушение на Плана за действие на Европейската комисия за природата, хората и икономиката

На 5-ти март на сайта на Народно събрание на Република България бе представен дългоочаквания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Вносител на предложението представлява Министерски съвет, който одобри законопроекта по предложението на екоминистъра Ревизоро с решение № 147/05.03.2020 г. Тук може да се запознаете с първоначалния вид на законопроекта.

Защитените зони по НАТУРА 2000 са специално предназначени за защита на основните зони за подгрупа от видове диви животни и диви птици, или типове природни местообитания, посочени в Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. Счита се, че те са от европейско значение, защото са застрашени или представляват изключителни примери за типични характеристики на един или повече от деветте биогеографски региона в Европа. Природните резервати, националните и природните паркове, или други защитени територии на национално равнище, от друга страна, се създават изключително съгласно националното законодателство Закон за защитените територии, което може да се различава в отделните държави.

При процеса на подбор на защитени зони не се вземат предвид социално-икономически съображения, но те са основно съображение в останалите държави-членки на ЕС при вземането на решения как следва да бъде управлявана дадена защитена зона от НАТУРА 2000. В Директивата за местообитанията се разяснява, че всички мерки, взети съгласно директивата, имат за цел да запазят или възстановят благоприятния природозащитен статус на естествените местообитания и видовете от значение за ЕС, като същевременно тези екологични мерки се съобразяват и с икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености. Нещо, което убягва на природозащитниците в България и те отказват да се съобразят с това.

Много от хората в България, често подмамени свързват опазването на природата в НАТУРА 2000 с природни резервати със строга защита, където човешките дейности систематично се изключват. Това за съжаление представлява изключителна манипулация, която се натрупва през годините и за съжаление продължава. При НАТУРА 2000 е приет различен подход в другите страни в ЕС. С подхода напълно се отчита, че ние хората представляваме неразделна част от природата и, че заедно функционираме най-добре в партньорство.

Предложеният законопроект за изменение и допълнение изненадващо отменя възможността, която привеждаше Закона за биологичното разнообразие да съвместява природозащитните си цели с целите на устойчивото развитие. Това разпореждане на екоминистерството през министерския съвет влиза в сериозно противоречие с Харта на основните права на ЕС, именно високото равнище на опазване на околната среда и подобряването на нейното качество трябва да бъдат включени в политиките на Съюза и гарантирани в съответствие с принципа на устойчиво развитие. Устойчивото развитие е управление на ползването, развитието и опазването на природните ресурси по начин и степен, които дават възможност на настоящите поколения и общности да си осигуряват социални, икономически и културни блага, без да се намалява значително биологичното разнообразие.

Законопроекта е в сериозно разминаване с Плана за действие, приет от ЕК през 2017 г. за природата, хората и икономиката, който гласи, че директивите на ЕС за опазването на природата са целесъобразни, но следва да се подобри тяхното прилагане. По време на ориентационната дискусия относно проверката за пригодността им, която Комисията е провела през декември 2016 г., е било решено да се разработи конкретен план за действие, с който се има за цел да се подобри прилагането на директивите и тяхната съгласуваност със социално-икономическите цели и да се осигури по-широкото участие на националните, регионалните и местните органи, заинтересованите страни и гражданите. При прилагането на директивите за опазване на природата — особено на регионално и местно равнище — отговорните лица понякога не са достатъчно добре запознати със заложените в тях изисквания, нито с гъвкавостта и възможностите, които те предлагат. В резултат на това е посочено, че е възможно да възникне напрежение между действията за опазване на природата и икономическите дейности.

Предложеният законопроект за изменение и допълнение изненадващо отменя възможността, която привеждаше Закона за биологичното разнообразие да променя природозащитните предмет и цели на опазване, или граници на защитените зони при установяване на грешки. Това също е в грубо нарушение спрямо Директивата за местообитанията, тъй като защитените зони според нея могат да бъдат променяни – декласифицирани. Предвиденото в законопроекта отпадане за евентуални промени в защитените зони при установяване на грешки, или иначе казано отказ на прилагане на чл. 9, чл. 11 и чл. 18 от Директивата за местообитанията е отново в грубо противоречие с Харта на основните права на ЕС по отношение на правата за частна собственост, тъй като това блокира възможността всеки собственик да се ползва с имота си, както намери за добре, спрямо възможността да бъде приложена разпоредбата в Директивата за местообитанията, според която екологични мерки е необходимо да се съобразяват с инициативите в социално-икономически, включително и рекреационен план.

Определянето и подборът на предложените от НПО организации защитени зони за местообитанията за включване в мрежата НАТУРА 2000 е било необходимо да се извърши на чисто научна основа в съответствие с критериите за подбор в Директивата за местообитанията – ПРИЛОЖЕНИЕ III. Въз основа на това научно основание за подбора на защитените зони е било необходимо да се гарантира, че само най-подходящите предложения се подбират за определяне им като защитени зони по НАТУРА 2000, в които е доказано, че се приютяват определени видове животни или природни местообитания. Представената документация в екологичните доклади за повечето животински видове – предмет на опазване, които се съхраняват в Информационна система за защитени зони от екологична мрежда НАТУРА 2000, обаче ни информира, че в по-голямата си част тези видове въобще не присъстват в зоните, именно, че при полевите теренни проучвания не са установявани екземпляри.

НПО Екологичните организации, чрез своите манипулации успяват да заблудят хората, че мерките произтичащи от този специален закон за управление на НАТУРА 2000 е необходимо да предвиждат опазване на местообитанията на видовете. Това е така, но чак след като се докаже присъствието на даден вид. За да се възприеме присъствието на даден вид в предложената територия от НПО организации за определяне на защитена зона е било необходимо да бъде изчислена популацията на дадения вид. Популация е териториално обособена съвкупност от индивиди от един и същи вид, които могат свободно да обменят генетичен материал помежду си. Как е възможно да се изчисли размера и плътността на популацията на предложения вид, както и неговата степен на изолация, след като преди това не са установени /уловени/ необходимите екземпляри в съответната предложена територия за приемане като защитена зона? Това е невъзможно, но същевременно е допуснато и верифицирано от страна на Националния съвет за биоразнообразие при Министерство на Околната среда и водите. Към настоящия момент някои видове се опазват само въз основа на догадки и твърдения, че все пак дадения вид присъства, защото са били установени следи или дупки-бърлоги. Това са изключително спорни факти, тъй като следите и дупките могат да бъдат изкуствено създадени от човека, с цел да се манипулира обществеността и най-вече ЕС. За такива нарушения, чрез подаване на неверни данни и информация Наказателния кодекс предвижда лишаване от свобода от една до четири години. Междувременно споровете с животинските видове представляват още един от пропуските в законопроекта, защото от МОСВ са отменили изискването за първичните данни да се подлагат на достоверност. Това практически ще задълбочи проблемите и конфликтите между собствениците на имоти и природолюбителите, а самата идея на законопроекта в самото начало бе този проблем да бъде разрешен веднъж завинаги.

Други манипулации от страна на зелените НПО са, че липсата на популация на дадени видове в повечето защитени зони е нарушение на страната ни на чл. 6, параграф 2 от Директивата за местообитанията, който регламентира, че държавите-членки вземат подходящи мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на видовете. Не представлява нарушение, тъй като всички онези недоказани животински видове, както и техните потенциални местообитания са включени в целите за опазване в повечето защитени зони погрешно, конкретно изготвени са модели на потенциални местообитания само въз основа на литературни разработки, но без преди това да са установени необходимите категорични и доказващи твърденията данни на терен относно свободното разпространение на тези видове. Междувременно, природозащитното състояние на всички онези недоказани видове ще бъде винаги докладвано на ЕС с оценка с отрицателен характер, тъй като популацията им в заключението на докладите ще бъде ниска, или нищожна. Такива погрешно представени данни са една от причините за неблагоприятните оценки за завишен кумулативен ефект, както и антропогенен натиск чрез безпокойство на видовете.

На 01.03.2020 г. в предаването по КАНАЛ 3 „Беновска пита” Министър Ревизоро си позволи да употреби думите, че се е съобразил на 99 процента със зелените организации в позицията си, защото в някои от нещата те били прави как трябва да бъде приведен закона в ред. С това той пренебрегна всички, които защитават интереса на над 1 милион частни собственици в НАТУРА 2000. Само заради тези думи, министърът е необходимо да си подаде оставката.

Най-нормалното нещо в една демократична общност и заради това, че Ревизоро като министър не би трябвало да заема ничия страна, той следва да бъде безпристрастен в позицията и решението си и да подложи на оценка на съответствието абсолютно всички изразени становища по законопроекта с разпоредбите на европейското екологично законодателство и да вземе предвид само тези, които съответстват на текстовете в тях, независимо дали са подписани от директор на научна институция в сферата на природозащитата или най-обикновен собственик на имот – попадащ в границите на НАТУРА 2000.

Позицията на Ревизоро, без обществено обсъждане с всички заинтересовани страни подведе Министерския съвет в решението си и по-специално Министър-Председателят Бойко Борисов. Това е предпоставка за нарушение на чл. 23 от Директивата за местообитанията, който регламентира, че страната ни се задължава да я транспонира в националното ни законодателство, необходимо за управлението на защитените зони.

Изглежда от МОСВ смятат, че спорните промени в Закона за биологичното разнообразие трябва да настъпят, само защото е необходимо да се потушат страстите и недоволството на природолюбителите към българските власти в този момент. Но истината е, че веднъж завинаги трябва да бъде сложен край на ПСЕВДО-ЗЕЛЕНИЯТ ТЕРОР над институциите и над частния собственик в НАТУРА 2000.

Екипът на Добруджанска трибуна подкрепя частните собственици, сега на ход са народните представители. Предстои да разберем дали те ще успеят да приведат законопроекта в съответствие с европейското екологично законодателство и основните права на европейския съюз, които всички ние сме длъжни да спазваме, или пък ще се поддадат на ПСЕВДО-ЗЕЛЕНИЯТ ТЕРОР… за пореден път…

Разбираме много добре агресията на зелените, породена от скандалните заменки, но не би следвало да си го изкарват на частните собственици в НАТУРА 2000. За тази цел, нека прочетат тук какво всъщност представлява НАТУРА 2000 мрежата и как трябва да се управлява – рационално и в интерес на всички.

Добруджанска трибуна

Print Friendly, PDF & Email