19.04.2024

Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ финансира проекти за неземеделски дейности

Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ стартира трети прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Целта на подмярката е да се насърчи създаването на нови, и да се подкрепи развитието на съществуващи неземеделски дейности на територията на общините Тервел и Крушари. Общия бюджет по настоящия прием е 49 191,87 лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
С проектни предложения могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани или неземеделски микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. За да са допустими земеделските стопани по подмярката, е необходимо минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство да е не по-малко от 8000 евро. Задължително изискване е кандидатите да имат постоянен адрес или седалище и адрес на управление на територията на общините Тервел и Крушари, и да осъществяват дейностите по проекта на същата територия.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е от 1 400 лв. до 49 191,87 лв. Общата стойност на допустимите разходи трябва да е в границите от 2 000 лв. до 390 000 лв., като подпомагането е до 70%. За проекти включващи дейности за развитие на туризъм (обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) финансовата помощ е до 5% от общите допустими разходи.
Кандидатите представят бизнес план по образец съгласно (Приложение №3 и 3-а), който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период.
Финансово ще се подкрепят проекти насочени към инвестиции в производство и/или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (образователни, счетоводни, одиторски и здравни услуги; грижи за възрастни хора или хора с увреждания и др.), обновяване на туристически обекти (с до 20 помещения за настаняване), и развитие, популяризиране и рекламиране на  туристически услуги.
Допустими за финансиране са разходи за материални и нематериални инвестиции свързани с изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване (включително чрез лизинг) на нови машини и оборудване, придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки и други. Допустими са и разходи възникнали не по-рано от 01.01.2014 г. свързани с проектното предложение – за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги и др.
Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 28 февруари 2023 г. Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр, с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в системата ИСУН 2020, на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
На интернет адреса migtk@abv.bg могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстването. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани в ИСУН 2020 при документите за кандидатстване по процедурата, както и в интернет страницата на МИГ Тервел – Крушари.
Пълният пакет документ e публикуван в ИСУН 2020 https://bit.ly/3jH1iCv и на интернет страницата на МИГ „Тервел-Крушари“ https://bit.ly/3Cs8Z62

Print Friendly, PDF & Email