24.06.2024

Малолетните и непълнолетните в Добрич най-често бягат от дома или карат автомобили без да имат книжка

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Добрич вече е в обновена сграда
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ в Добрич вече е в нов дом, където ще осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца и техните родители, както и дейности по превенция на противообществените прояви. Тя е на ул. „Независимост“ №7Б /срещу дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“/. По сградата е извършен цялостен ремонт на фасадите – нова дограма, поставяне на топлоизолация и полимерна мазилка, ремонт на покрива, подмяна на електроинсталациите на втори и трети етаж, подмяна на ВиК инсталация, изграждане на отоплителна инсталация и газификация. Официалното откриване ще бъде днес от 10 ч.
„Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК. Това се осъществява чрез определените в закона възпитателни дела. Те се разглеждат от състава, определен за всяко дело със заповед на председателя на МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен юрист, двама членове на комисията и протоколчик.През 2022 г. има постъпили 38 преписки до местната комисия, от които 32 са образувани и разгледани с 52 участници, за сравнение – през 2021 г. са образувани и разгледани 29 дела с 37 участници. Шест възпитателни дела не са разгледани, тъй като лицата са напуснали територията на град Добрич след завеждането на сигнала”, се казва в отчета за работата на комисията за м.г., който ще бъде обсъден на предстоящото заседание на Общинския съвет на 31 януари.
През м.г. делата са били срещу 14 момичета и 38 момчета, а през 2021 г. – 11 момичета и 26 момчета.От тях през м.г. 16 са малолетни, а 36 непълнолетни /през 2021 г. – 16 малолетни и 21 непълнолетни/. Възпитателните дела са образувани по преписки на Добричката районна прокуратура – 14, Първо Районно управление на МВР в Добрич – 9, сектор „Пътна полиция” – 4, Районна прокуратура-Каварна – 1, Районна прокуратура – Варна – 1, по едно за деца от дом „Дъга“ и училищата „Стефан Караджа“ и „Васил Левски“ в Добрич.
Извършените противообществени прояви се изразяват в кражби на чужди движими вещи и увреждания, бягства от дома, физически и психически тормоз, хулиганска проява и управляване на моторно превозно средство без свидетелство за управление .Тенденцията е за увеличаване на случаите на бягства, психически и физически тормоз и управление на МПС без свидетелство за правоспособност.
Не се наблюдават проблеми при образуването и разглеждането на възпитателни дела. Дейността на Комисията се подпомага непрекъснато от инспектори от Детската педагогическа стая при издирване и явяване на деца и родители на възпитателните дела. Своевременно се уведомяват деца и родители за насрочените възпитателни дела. Предоставят се материалите по делата на доверени представители или адвокати, ангажирани като защитници по делото. Преди разглеждането на възпитателните дела, МКБППМН събира допълнителна информация относно семейна среда, здравословно състояние, семейни отношения, приятелски кръг и други данни за извършителя /от ОЗД, училище и др./ с цел мерките, които ще се наложат на лицето да бъдат максимално ефективни. Не са допуснати нарушения при процедурите за образуване, разглеждане на възпитателни дела и налагане на възпитателни мерки.В комисията не са постъпвали предписания от съда и прокуратурата за допуснати нарушения. Ежемесечно МКБППМН изпраща в прокуратурата график за организиране и провеждане на възпитателни дела.
През годината се правят обходи за установяване на скитащи и просещи деца, като в мобилните групи са се включвали и членове на МКБППМН. Обходени са териториите около административните сгради в града, както и всички големите хранителни вериги.На територията на град Добрич трайно скитащи и просещи деца не са установени.
ДТ

Print Friendly, PDF & Email