22.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Конструират Областен съвет за политика към правата на хора с увреждания у нас

Областният управител на Добрич Красимир Кирилов апелира за по-голяма активност от страна на неправителствения сектор, имащ отношение към провеждане на целевата политиката на хората в неравностойно положение, да посочат представители за състава на новоучредяващата се структура
Първа работна среща за конструиране на Областен съвет за провеждане на политики към правата на хората са увреждания се проведе в Областна администрация. Тя е свикана от областния управител Красимир Кирилов.
Срещата бе продиктувана от изискванията на чл. 19 от Закона за хора с увреждания, където е отреден ангажимент на областните управители по създаване на Областни съвети за провеждане политиката на правата на хората с увреждания. В Закона, в сила от 01.01.2019 г., в ал. 2 на горепосочения член е разписан и съставът на един такъв съвет. На отправената покана се отзоваха представители на общините и социалните дирекции, ТП на НОИ, проект „ПКССЗДСУП“, КСУ, ЦСРИ. От страна на работодателските организации не присъстваха представители на работното заседание, а от неправителствените организации, работещи в тази сфера на срещата бе само представител на дружеството на военноинвалидите в Добрич.
Целта на създаването на Областен съвет е да се оказва съдействие и да подпомага областния управител при осъществяването на анализиране на стратегии и планове в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво, с което да се постигне по-ефективна защита на хора в неравностойно положение и по-пълноценното им интегриране в обществото чрез прилагане на политиката на правата на хора с увреждания. В тази връзка областният управител Красимир Кирилов отправя апел към неправителствения сектор, работещ в сферата на провеждане на социална политика и защита правата на хората с увреждания, да бъде по-активен и да предложат писмено представители, които да бъдат включени в състава на Областния съвет за провеждане политиката на правата на хората с увреждания. В хода на заседанието бе предложено от зам.-кмета на Община Генерал Тошево Румен Василев заседанията му да се провеждат веднъж на тримесечие.
До края на годината ще бъдат изпратени писма до всички, имащи отношение по провеждането на политиката за правата на хората с увреждания да посочат в писмен вид свой представител. След обобщаване на постъпилите предложения Кр. Кирилов ще издаде заповед с поименен състав на Съвета и ще се пристъпи към изготвяне на Правилник за неговото устройство и дейност.

Print Friendly, PDF & Email