23.03.2023

Добруджанска трибуна

Информационна агенция

Картирани са подводни пещери в защитена зона Калиакра

Картирани са подводни и полуподводни пещери в защитена зона Калиакра в Приморска Добруджа. В Каварна са представени данни от извършена теренна работа през есенния период по договор „Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България по проект „Натура 2000 в Черно море“, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
Освен работа по картиране е извършена и оценка на природозащитното състояние на местообитания. Дейностите са реализирани по утвърдената от МОСВ методика за картиране на местообитанието. Тъй като голяма част от морските ни пещери са концентрирани в защитена зона комплекс Калиакра, е работено именно там. В рамките на отчетния период са извършени три мисии, в които са осъществени влизания в осем пещери и пропасти.
Спецификата на годишния сезон е наложила да бъдат предпочетени полупотопени пещери – хоризонтални, наклонени и вертикални, с достъп от брега. Повечето от тях са проходни, с два входа – от сушата и от морето. Всички изследвани пещери са във варовикова скала. Те са светли и се обитават предимно от морски микроорганизми. Работата във всяка пещера е започнала от вземането на географски координати – ширина и дължина. Картира се и по правилата, приети от Българската федерация по спелеология. Събират са хидрологични и хидрохимични данни на място. Вземат се проби и се прави оценка на населява ните съобщества – фито и зообентос. Не са установени стигобионтни организми (живеят само в подземните води), вток от сладки води – също.
В рамките на зимния сезон предстоят дейности по изследване върху китоподобните бозайници, карагьозовите риби, върху естуари и обширни, плитки морски заливи. Това съобщи ръководителят на теренния екип по проекта Венцеслав Делов. Основната цел на проект „Натура 2000 в Черно море“ е завършване на мрежата Натура 2000 в морска среда, в съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията.
Бенефициент по проекта е дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Всички дейности в рамките на проекта трябва да приключат до 30 ноември 2023 г.

Print Friendly, PDF & Email